Proceso selectivo: electricistas

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a confección dunha lista para a contratación laboral temporal de electricistas. 

O sistema de acceso será mediante concurso-oposición libre e os contratos de traballo formalizaranse baixo a modalidade contractual laboral temporal correspondente segundo se necesite no momento de realizar a contratación. 

As bases da convocatoria publicaronse no BOP nº 162 do 26 de agosto de 2021

Publicada a relación provisional de persoas admitidas e excluídas (15/09/2021), que pode consultarse aqui.

As persoas interesadas teñen un prazo de CINCO días hábiles para a presentación de enmendas

Presentación de solicitudes

As persoas que desexen tomar parte nesta selección deberán presentar as súas instancias co modelo de ANEXO que se pode descargar nesta páxina, a través do Rexistro Xeral ou sede electrónica do Concello de Boiro. 

O prazo para a presentación de solicitudes é de DEZ días hábiles a contar dende o dia seguinte ao da publicación do anuncio no BOP. 

 

Requisitos das persoas candidatas

- Ter a nacionalidade española ou outra que permita o acceso ao emprego público. 

- Non atoparse incurso en causas de incompatibilidade. 

- Non ser despedido mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha administración pública. 

- Ter cumpridos os 16 anos e non exceder a idade máxima de xubilación forzosa. 

- Posuír as capacidades e aptitudes físicas para o desempeño das funcións. 

- Posuír a formación de, como mínimo, Graduado Escolar, Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria, Formación Profesional de primeiro grao ou equivalente. 

- Estar en posesión do permiso de conducir clase B. 

Proceso selectivo: fontaneiros

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a confección dunha lista para a contratación laboral temporal de fontaneiros. 

O sistema de acceso será mediante concurso-oposición libre e os contratos de traballo formalizaranse baixo a modalidade contractual laboral temporal correspondente segundo se necesite no momento de realizar a contratación. 

As bases da convocatoria publicaronse no BOP nº 162 do xoves 26 de agosto de 2021.

Publicada a relación provisional de admitidos/as e excluídos/as (15/09/2021), que pode consultase aqui

As persoas interesadas teñen un prazo de CINCO días hábilies para a presentación de enmendas

 

Presentación de solicitudes

As persoas que desexen tomar parte nesta selección deberán presentar as súas instancias co modelo de ANEXO que se pode descargar nesta páxina, a través do Rexistro Xeral ou sede electrónica do Concello de Boiro. 

O prazo para a presentación de solicitudes é de DEZ días hábiles a contar dende o dia seguinte ao da publicación do anuncio no BOP. 

 

Requisitos das persoas candidatas

- Ter a nacionalidade española ou outra que permita o acceso ao emprego público. 

- Non atoparse incurso en causas de incompatibilidade. 

- Non ser despedido mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha administración pública. 

- Ter cumpridos os 16 anos e non exceder a idade máxima de xubilación forzosa. 

- Posuír as capacidades e aptitudes físicas para o desempeño das funcións. 

- Posuír a formación de, como mínimo, Graduado Escolar, Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria, Formación Profesional de primeiro grao ou equivalente. 

- Estar en posesión do permiso de conducir clase B. 

 

Proceso selectivo: peóns de servizos varios

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a confección dunha listaxe de contratación para a cobertura temporal de peóns de servizos varios. 

O sistema de acceso é de oposición. 

Os contratos de traballo formalizaranse baixo a modalidade contractual laboral temporal necesario en cada caso concreto. 

Anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia nº 118 do venres 25 de xuño de 2021

Relación provisional de admitidos/as e excluídos/as, publicada o 05/07/2021, que pode consultarse aqui

Relación definitiva de admitidos/as e excluidos/as, publicada o 08/07/2021, que pode consultarse aqui

Resultados provisionais do primeiro exame, publicados o 13/07/2021, que poden consultarse aqui

Resultados definitivos do proceso selectivo, publicados o 15/07/2021, que poden consultarse aqui

 

Presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes é de cinco días hábiles a contar dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP (25/06/2021). 

As solicitudes deben presentarse no rexistro xeral do Concello de Boiro, aberto de luns a venres en horario de 9.00 a 13.30 horas, ou a través da sede electrónica dispoñible na web municipal. 

A documentación a presentar é a seguinte: 

- Instancia de solicitude (ANEXO) 

- DNI

- Titulación 

- Copia do certificado que acredite, como mínimo, CELGA 1 ou equivalente. 

 

Requisitos das persoas aspirantes

- Ter cumpridos os 16 anos.

- Posuír as capacidades físicas e psíquicas.

- Estar en posesión de, como mínimo, 2º da ESO (Educación Secundaria Obrigatoria) ou equivalente. 

- Non estar afectado/a por motivos de incompatibilidades. 

 

Proceso selectivo: administrativo/a Grupo C1

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a confección dunha bolsa de emprego para a cobertura temporal de prazas de administrativo/a do Grupo C1. 

Os contratos de traballo formalizaranse baixo a modalidade contractual temporal correspondente segundo se necesite no momento de realizar a contratación. 

O sistema de acceso será mediante concurso-oposición libre. 

Publicación das bases no BOP nº141 do 28 de xullo de 2021

Publicada a relación provisional de admitidos/as e excluidos/as (13/08/2021), que pode consultarse aqui

Corrección de erros na relación provisional de admitidos/as e excluidos/as (18/08/2021), que pode consultarse aqui

Corrección de erros na relación provisional de admitidos/as e excluidos/as (20/08/2021), que pode consultarse aqui

Publicada a relación definitiva de admitidos/as e exluidos/as (23/08/2021), que pode consultarse aqui

Publicados os resultados provisionais do primeiro exercicio (30/08/2021), que poden consultarse aqui

Publicada a resolución de alegacións do primeiro exercicio (03/09/2021), que poden consultarse aqui

Publicados os resultados provisionais do suposto práctico (14/09/2021), que poden consultarse aqui

Publicadas as alegacións ao suposto práctico (20/09/2021), que poden consultarse aqui

Publicados os resultados das probas de lingua galega e resolución de alegacións (24-09-2021), que poden consultarse aqui

 

 

Presentación de solicitudes

As persoas interesadas deben entregar a instancia dispoñible nesta páxina xunto coa documentación requirida no rexistro xeral do Concello de Boiro, aberto de luns a venres en horario de 9.00 a 13.30 horas, ou a través da sede electrónica. 

Prazo de presentación de instancias ata o 11/08/2021

 

Requisitos dos candidatos

- Ter a nacionalidade española

- Ser nacional dalgún dos estados membros da unión europea

- Ser nacional dalgún dos Estados que lles sexa aplicable a libre circulación de traballadores/as

- Ter feitos os 16 anos e non exceder a idade máxima de xubilación forzosa

- Estar en posesión do título de bacharel ou técnico

- Posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas que sexan necesarias para o desempeño das correspondentes funcións e tarefas. 

- Non ter sido separado/a mediane expediente disciplinario do servizo de ningunha Administración pública. 

 

Proceso selectivo: animador/a sociocultural

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a confección dunha listaxe para a contratación laboral temporal de animadores/as socioculturais. 

O anuncio e bases da convocatoria publicanse no BOP núm. 76 do luns 26 de abril de 2021

Os contratos de traballo formalizaranse baixo a modalidade contractual laboral temporal correspondente segundo se necesite no momento de realizar a contratación. 

O número máximo de integrantes da lista será de 20 e o sistema de acceso vai ser mediante concurso-oposición libre. 

 

Presentación de solicitudes 

As persoas interesadas deberán presentar as súas instancias, no modelo que se engade como ANEXO e se pode descargar desta páxina, a través da sede electrónica do Concello de Boiro ou no Rexistro Xeral, en horario de luns a venres de 9.00 a 13.30 horas. 

O prazo de presentación de solicitudes será de CINCO DÍAS HÁBILES a contar dende o día seguinte ao da publicación do anuncio no BOP (entre o 27/04/2021 e o 03/05/2021). 

 

Requisitos das persoas candidatas

- Ter a nacionalidade española ou algunha outra que permita o acceso ao emprego público. 

- Ter cumpridos os 16 e non exceder a idade de xubilación. 

- Non padecer enfermidade que impida o desenvolvemento das funcións propias do posto de traballo. 

- Non atoparse incurso en causas de incompatibilidade.

- Non ser despedido mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha administración. 

- Estar en posesión do título de Técnico Superior en Animación Sociocultural ou equivalente. 

 

 

|