Bolsas ao estudantado para o curso 2020/2021

O Concello de Boiro ten por obxecto o establecemento de axudas económicas ao alumnado matriculado en centros públicos que necesite desprazarse ou residir fora do domicilio por razón de estudios, fóra do termo municipal. A dotación total da presente convocatoria será de 5000 euros con cargo á aplicación orzamentaria 326/48000.

Prazo de presentación de solicitudes: 15 días hábiles a contar dende o día seguinte a publicación das bases no Boletín Oficial da Provincia

PRAZO DE PRESENTACIÓN PECHADO


El ayuntamiento de Boiro tiene por objeto el establecimiento de ayudas económicas al alumnado matriculado en centros públicos que necesite desplazarse o residir fuera del domicilio por razón de estudios, fuera del término municipal. La dotación total de la presente convocatoria será de 5000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 326/48000.

Plazo de presentación de solicitudes: 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de las bases en el Boletín Oficial da Provincia. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN CERRADO

 

 

 

 

 

 

 

Persoas solicitantes

Deben reunir os seguintes requisitos: 

- Estar empadroados/as en Boiro, cunha antiguidade mínima de 2 anos.

- Ter unha idade máxima de 27 anos

- Non ter repetido o curso anterior

 

Documentación a presentar 

- Anexo I cumprimentado (para descargar nesta mesma páxina)

- DNI da persoa solicitante

- Certificado ou volante de empadroamento da unidade familiar do Concello de Boiro no que conste unha aniguidade mínima da persoa solicitante de 2 anos

- Certificación da conta bancaria

- Copia da matrícula

- Copia do contrato de aluguer ou certificado de aloxamento en residencia universitaria

- Documentacion que acredite: a nota media. A porcentaxe das sinaturas ou créditos matriculados

- Certificacion, no seu caso, de discapacidade da persoa solicitante, condicion de familia numerosa, familia monoparental e orfandade total ou parcial.

- Outra documentacion que se estime oportuuna e non recollida nos apartados anteriores. 

 

 

 

 

|