Comunicado Covid-19

Medidas preventivas específicas relativas á situación sanitaria no Concello de Boiro

En Boiro, a 19 de novembro de 2020

O Concello de Boiro, ante o aumento de casos positivos dos últimos días e o Nivel 3 de alerta, decidiu tomar medidas específicas para o control e prevención da situación sanitaria. Segundo informa a Consellería de Sanidade, o municipio de Boiro continúa hoxe en Nivel 3 de alerta por casos activos de Covid-19 pero as medidas de prevención seguen sendo as mesmas que estaban vixentes ata o momento, recollidas no DOG núm. 223-Bis, orde do 4 de novembro de 2020 pola que se establecen as medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da Covid-19

Como medida preventiva, o Concello de Boiro decidiu aprazar a sesión plenaria ordinaria correspondente ao mes de novembro, prevista para hoxe 19/11/2020, que se suspende ata novo aviso.

Os operarios municipais continúan coas limpezas e desinfeccións diarias, intensificando estas nas zonas de maior afluencia de xente como son núcleos urbanos das principais parroquias, contornas de supermercados e comercios, marquesiñas e demais mobiliario urbano, así como perímetros dos centros educativos e centro de saúde.

As dependencias municipais seguen abertas e mantense a atención ao público, agás no servizo de Recadación que se atopa pechado durante o día de hoxe como medida preventiva polo positivo dun traballador, ata que mañá se poidan reincorporar os demais ao dar negativo e non ser considerados contacto directo.

Recomendase que se priorice a atención telefónica e telemática e que se acuda ás instalacións municipais para aqueles casos de necesidade e con cita previa, coidando sempre o mantemento da distancia interpersoal, o uso obrigado de máscara de protección así como as demais medidas de hixiene e seguridade.

O Concello de Boiro, no momento que se detecta un positivo nun traballador/a, realiza a proba aos demais traballadores/as do departamento e ponse en coñecemento das autoridades sanitarias para que determinen a situación de cada un. Estase a traballar tamén para a reactivación do plan de teletraballo que se seguiu nos meses de confinamento para, no caso de que sexa necesario, aplicalo nos distintos departamentos.

As actividades culturais, de ocio e recreativas mantéñense seguindo as medidas, restricións e limitacións decretadas pola Consellería de Sanidade, na orde do 4 de novembro, con preasignación de sitios, capacidade reducida, distancia de seguridade e uso de máscaras.

Dende o Concello de Boiro pedimos a toda a cidadanía que extreme as precaucións e cumpra con todas as medidas de seguridade e prevención ditadas polas autoridades sanitarias para facer fronte á situación epidemiolóxica ocasionada pola Covid-19, tales como son uso obrigatorio de máscara de protección, o mantemento da distancia social, coidar a correcta hixiene e desinfección de mans e evitar as aglomeracións de persoas.

 

Programa de rescate das persoas traballadoras autónomas afectadas pola crise da Covid-19

O Diario Oficial de Galicia publica as bases reguladoras do Programa de rescate das persoas traballadoras autónomas afectadas pola crise da Covid-19

A finalidade deste programa é a concesión dunha axuda económica ás persoas traballadoras autónomas para facer fronte á situación económica motivada pola pandemia da Covid-19

Persoas beneficiarias

 • Todas as persoas traballadoras autónomas de alta no RETA ou no réxime de traballadores do mar como traballadores por conta propia que teñan domicilio físico en Galicia e que teñan recoñecido o cesamento ordinario ou extraordinario de actividade.
 • Persoas traballadoras autónomas que, ademais de cumprir o requisito sinalado no parágrafo anterior, estean encadradas en sectores cuxa actividade estivera especialmente paralizada.

Entendese por actividade especialmente paralizada:

 • Lecer nocturno
 • Actividades económicas no ámbito das atraccións de feiras
 • Os negocios seguintes:
  • Transporte por taxi
  • Transporte marítimo de pasaxeiros
  • Transporte de pasaxeiros por vías navegables interiores
  • Provisión de comidas preparadas para eventos
  • Actividades de exhibición cinematográfica
  • Actividades de axencias de viaxes
  • Actividades de operadores turísticos
  • Outros servizos de reservas e actividades relacionadas con eles
  • Organización de convencións e feiras de mostras
  • Artes escénicas
  • Actividades auxiliares ás artes escénicas
  • Xestión de salas de espectáculos
  • Actividades dos parques de atraccións e os parques temáticos
  • Outras actividades recreativas e de entretemento

Axudas

 1. 200 euros para as persoas traballadoras autónomas que teñan recoñecido o cesamento ordinario ou extraordinario
 2. 000 euros para persoas traballadoras autónomas que cuxa actividade económica estivera especialmente paralizada

 

Prazo de presentación de solicitudes

Un mes dende o día seguinte á publicación das bases no DOG. O prazo abre o 19/11/2020.

As solicitudes deben presentarse de forma telemática, a través do formulario normalizado dispoñible como Anexo I na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/portada

 

Compostaxe doméstica 2020

O Concello de Boiro esta adherido, un ano máis, ao programa de Sogama para promover a compostaxe doméstica.

Podes descargar o manual de compostaxe de Sogama e tamén a carta de compromiso de adhesión ao programa. 

 

Persoas destinatarias

Vivendas unifamiliares das parroquias de Boiro e Lampón

 

Inscricións no programa e información

Departamento de Medio Ambiente do Concello de Boiro

2º andar da Casa Consistorial

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. 

APRAZADO | Pleno Ordinario do 19 de novembro do Concello de Boiro

Sesión Plenaria APRAZADA

O Concello de Boiro celebra o xoves 19/11/2020 o Pleno Ordinario correspondente ao mes de novembro. A sesión vaise realizar no Salón de Plenos da Casa Consistorial de Boiro ás 20:00 horas. 

Para garantir que se cumpran as limitacións e medidas de prevención específicas dictadas polas autoridades sanitarias para o control da situación epidemiolóxica, non se vai permitir a asistencia de público. A sesión poderá seguirse en directo vía streaming a través da canle de YouTube do Concello de Boiro. 

A orde do día da sesión é a seguinte:

 1. Aprobación da acta da sesión anterior celebrada o 08/10/202
 2. Aprobación conta xeral 2019
 3. Convenio de colaboración entre o Concello de Boiro e o Concello de Ribeira para a recollida de animais abandonados e outras cuestións que redunden en protección e defensa dos animais de compañía.
 4. Moción presentada polas plataformas comarcais de emigrantes retornados de Arousa norte e de Muros-Noia sobre a tributación das pensións dos emigrantes retornados.
 5. Moción presentada polo grupo municipal de IC Boiro/ Mixto sobre o estado das ruínas das instalacións da empresa Boiromar no Chazo.
 6. Moción presentada polo grupo municipal de IC Boiro/ Mixto relativa á reclamación a Repsol de débeda pola ocupación de terreos de cos depósitos de gas no parque empresarial.
 7. Moción presentada polo grupo municipal de IC Boiro/ Mixto sobre baños públicos do Mercado Municipal e melloras no dito mercado.
 8. Moción presentada polo grupo municipal de IC Boiro/ Mixto relativa á apertura durante todo o ano dos baños do paseo marítimo de Barraña.
 9. Moción presentada polo grupo municipal do PP para instar ao Goberno a que ingrese as contías do IVE non liquidadas de 2017 como consecuencia da implantación do Suministro Inmediato de Información (SII)
 10. Moción do grupo municipal do PP con motivo da celebración o 25 de novembro do Dia Internacional da eliminación da Violencia Contra a Muller.
 11. Moción do grupo municipal do BNG relativa á celebración o 25 de novembro do Dia Internacional da eliminación da Violencia Contra a Muller.
 12. Moción do grupo municipal de IC Boiro/ Mixto relativa á necesidade de pintar o edificio da Casa da Cultura.
 13. Moción do grupo municipal de IC Boiro/ Mixto para que se soliciten subvencións para obras ao goberno central con cargo ao 1'5% destinado á conservación do patrimonio.
 14. Moción do grupo municipal de IC Boiro/ Mixto para a devolución de recargos cobrados a contribuíntes causados por cambios de código de bancos
 15. Moción do grupo municipal do BNG sobre a reactivación da asistencia sanitaria.
 16. Moción do grupo municipal de Boiro Novo/ Mixto para a constitución de dunha mesa local de coordinación interinstitucional fronte á violencia machista.
 17. Moción do grupo municipal de Boiro Novo/ Mixto en relación ao cumprimento das obras pendentes en Sandrenzo e Fontecoba.
 18. Moción presentada polo grupo de Boiro Novo/ Mixto para prover de axudas a deportistas boirenses vencellados ao mundo do motor
 19. Moción do grupo municipal do PSdG-PSOE relativa á sanidade
 20. Moción do grupo municipal do PSdG-PSOE pedindo ao goberno galego a reversión da titularidade dos terreos portuarios aos Concellos, cando o seu uso para fins relacionados co porto sexa residual ou inexistente.
 21. Moción do grupo municipal do PSdG-PSOE con motivo da celebración o 25 de novembro do Dia Internacional da eliminación da Violencia Contra a Muller.
 22. Moción da plataforma en defensa da sanidade publica do Barbanza.

 

Convocatoria de axudas autónomos e empresas (PEL Reactiva)

O Concello de Boiro, gracias ao financimento da Deputacion Privincial da Coruña mediante o PEL- Reactiva, convoca unha liña de axudas para microempresas, persoas traballadoras por conta propia ou autonomos. 

 

Persoas beneficiarias

Poderán beneficiarse destas axudas as persoas autonomas, con ou sen traballadores/as ao seu cargo, e microempresas, sexa cal sexa a sua forma xuridica, que se atopen nalgún dos seguintes supostos: 

- Grupo I: Que se visen afectados polo peche en virtude do disposto no RD 463/2020, do 14 de marzo e a súa modificacion aprobada no RD 465/2020, do 17 de marzo

- Grupo II: Que non se visen afectados polo peche, pero cuxa facturacion no segundo trimestre fiscal de 2020 se vira reduciida, polo menos, nun 75% en relacion coa media efectuada no semestre natural anterior á declaracion do estado de alarma

- Grupo III: Que se viran na obriga de acollerse a un ERTE

 

Documentación a presentar 

- NIF/NIE ou CIF segundo corresponda

- Certificado de titularidade de conta bancaria

- Anexo XIII: Solicitude da axuda

- Anexo IX: Declaración responsable do cumprimento de requisitos e obrigas

Beneficiarios/as do Grupo I: 

- Certificado actualizado de Situación Censal da Axencia Estatal Tributaria

- Informe actualizado de Vida Laboral da Empresa, expedido pola Tesoureria Xeral da Seguridade Social no que se inclúa o seu número de traballadores/as 

Beneficiarios/as do Grupo II (ademais da indicada para o Grupo I): 

- Acreditación do reducion de ingresos dende os seis meses previos á declaracion do estado de alarma e ata a data de presentación da solicitude da axuda, mediante a presentación dalgun dos seguintes documentos: copia do libro de rexistro de facturas, libro diario de gastos, libro rexistro de vendas e ingresos e libro de compras e gastos, ou declaracion de IVE, IRPF. 

Beneficiarios do Grupo III (ademais da indicada para o Grupo I): 

- Documento acreditativo da situacion de ERTE

 

Gastos subvencionables 

Terán a consideración de gastos subvencionables dentro desta liña, os gastos segintes que foran realizados entre marzo de 2020 (incluido) e ata o 31 de decembro de 2020: 

- Compra de material: material antiséptico, productos hixiénicos e de limpeza

- Arrendamentos e canon: arrendamentos de maquinaria, vehículos, locais ou instalacions*. Gasto directo

*o arrendamento do local de negocio ou instalacións, exclúense os espazos coworking

*o renting de maquinaria, máquinas, vehiculos, etc. 

- Reparación e conservación: adaptación de locais as medidas de proteccion fronte a Covid-19 (mamparas de protección, etc.). Gasto directo. 

- Primas seguros: seguros de responsabilidade civil, seguros de accidentes. Gasto directo.

- Subministracións: auga, gas, combustibles, electricidade. Gasto directo. 

 

Contía

Traballadores/as por conta propia ou atonomos/as sen traballadores/as ao seu cargo: 1500 euros

Traballadores/as por conta propia ou atonomos/as con traballadores/as ao seu cargo e microempresas: 

- Un so traballador/a: 2.000 euros

- Entre 2 e 5 traballadores/as: 2.500 euros

- Entre 6 e 9 traballadores/as: 3.000 euros

 

Solicitude

Prazo de presentación de solicitudes PECHADO

O prazo de presentacion de solicitudes iniciarase a partir do dia seguinte ao da publicacion no Boletin Oficial da Provincia das bases da convocatoria e finalizará ás 14:00 horas do 25 de novembro de 2020

Publicación no BOP (05/11/2020): https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/11/05/2020_0000007894.pdf 

As solicitudes, que se presentarán por via telematica a traves da Sede Electronica do Concello de Boiro, accesible a través do enlace https://boiro.sedelectronica.gal/info.0 ou en https://www.boiro.gal/index.php/es/ usando o formulario normalizado de solicitude dispoñible na sede. 

 

 

 

|