BANDO INFORMATIVO | Uso obrigatorio de máscaras de protección

O Diario Oficial de Galicia publicou un decreto que regula a obrigatoriedade do uso de máscaras de protección nos seguintes supostos: 

- Sempre que se transite ou se estea en movemento pola vía pública e en espazos ao aire libre e, pola concorrencia doutras persoas, non se poida garantir en todo momento, atendidos o numero de persoas e condicións do lugar, o mantemento da distancia de seguridade. 

- Sempre que se estea en espazos pechados de uso público ou que se encontren abertos ao público e se poida concorrer no mesmo espazo con outras persoas usuarias. Exceptúanse os supostos en que se poida permanecer sentado se por parte da persoa titular do espazo se adoptan medidas que garantan en todo momento o mantemento da distancia de seguridade interpersoal entre as persoas usuarias. 

- O tipo de máscara que se debe empregar non deberá estar provista de válvula exhalatoria, agás nos usos profesionais para os que este tipo de máscara poida estar recomendada. 

 

O Concello de Boiro informa da obrigatoriedade do uso de máscara de protección en todas as dependencias municipais, sobre todo no Mercado Municipal. 

Pleno Ordinario xuño do Concello de Boiro

O Concello de Boiro celebra este xoves, 18 de xuño, a Sesión Plenaria Ordinaria correspondente ao mes de xuño. 

A orde do día é a seguinte: 

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión plenaria anterior

2. Datación de conta da renuncia á súa acta de concelleiro de D. Benigno Miguel González Bermúdez. 

3. Actualización convenio Atriga

4. Aprobación do Plan Económico Financieiro do Concello de Boiro 2020-2021

5. Modificación da ordenanza fiscal nº5, reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público local con mesas, cadeiras, tribunas, taboados, quioscos e outros elementos análogos con finalidade lucrativa

6. Moción presentada polo grupo municipal do BNG sobre a adopción de medidas para suprimir prazas de aparcadoiro que dificultan a visibilidade dos peóns ao cruzar na Av. da Constitución. 

 

A sesión plenaria poderase seguir en directo a través da canle de YouTube do Concello de Boiro 

https://www.youtube.com/watch?v=rXcP5NFEmAY&feature=youtu.be

San Xoán 2020

Como consecuencia da pandemia e situación de excepcionalidade provocada pola Covid-19, o Concello de Boiro prohibe a celebración das tradicionais fogueiras de San Xoán 2020 en solo público, praias ou espazos de titularidade municipal. 

Si está permitida a realización de cacharelas en terreos particulares, previa comunicación ao Concello de Boiro, e respectando as condicións que se recollen no Plan de transición cara unha nova normalidade dictadas polo Goberno, así como as condicións xerais de todos os anos. 

As comunicacións deben presentarse antes do 19 de xuño de 2020 a través da Sede Electrónica ou no Rexistro Xeral do Concello de Boiro, de luns a venres en horario de 9.00 a 13.30 horas. 

Podes descargar nesta páxina o modelo de comunicación e o bando informativo coas condicións xerais e específicas para a realización de cacharelas. 

Modificacións no cobro do IBI

modificacionsibi

|