BANDO INFORMATIVO | Uso obrigatorio de máscaras de protección

O Diario Oficial de Galicia publicou un decreto que regula a obrigatoriedade do uso de máscaras de protección nos seguintes supostos: 

- Sempre que se transite ou se estea en movemento pola vía pública e en espazos ao aire libre e, pola concorrencia doutras persoas, non se poida garantir en todo momento, atendidos o numero de persoas e condicións do lugar, o mantemento da distancia de seguridade. 

- Sempre que se estea en espazos pechados de uso público ou que se encontren abertos ao público e se poida concorrer no mesmo espazo con outras persoas usuarias. Exceptúanse os supostos en que se poida permanecer sentado se por parte da persoa titular do espazo se adoptan medidas que garantan en todo momento o mantemento da distancia de seguridade interpersoal entre as persoas usuarias. 

- O tipo de máscara que se debe empregar non deberá estar provista de válvula exhalatoria, agás nos usos profesionais para os que este tipo de máscara poida estar recomendada. 

 

O Concello de Boiro informa da obrigatoriedade do uso de máscara de protección en todas as dependencias municipais, sobre todo no Mercado Municipal. 

|