Recoñecemento das competencias profesionais

O servizo de Orientación Laboral do Concello de Boiro informa de que está aberto o prazo para o recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou formación para a obtención de certificados de profesionalidade do ano 2021 que convoca a Consellería de Emprego e Igualdade. 

DOG Núm. 8, do xoves 14 de xaneiro de 2021.

Requisitos

- Acreditación a través de experiencia laboral: 3 anos traballados cun mínimo de 2.000 horas traballadas en total, nos últimos 10 anos. 

- Acreditación a través da formación non formal: 300 horas nos últimos 10 anos. 

 

Cualificación que se convocan

- Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (SSC089_2): 325 prazas

- Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (SSC320_2): 225 prazas

- Socorrismo en espazos acuáticos naturais (AFD350_2): 150 prazas

- Socorrismo en instalacións acuáticas (AFD096_2): 150 prazas

- Operacións de vixilancia e extinción de incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural (SEA595_2): 150 prazas

- Vixiancia e seguridade privada nas unidade de competencia UC0080_2 e UC0081_2: 162 prazas

- Servizos para o control de pragas (nesta cualificaicón non se admiten novas solicitudes e só poden presentarse as persoas que quedaron en listaxe de agarda na anteriro convocatoria) 

 

Prazo de prensentación de solicitudes

O prazo de inscrición está aberto dende o 15 de xaneuiro e ata o 11 de febreiro de 2021 (ambos os dous incluídos).

 

Máis información

Servizo de orientación laboral do Concello de Boiro

Telf. 981 842 609

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. 

 

 

Descargas:
Download this file (CONVOCATORIA.pdf)CONVOCATORIA.pdf

Obradoiro de emprego xuvenil "Emprégate en Verde"

A Asociación Deloa, coa colabación da Fundación Paideia e a Escola de Organización Industrial organizan un obradoiro de emprego xuvenil Emprégate en Verde. 

A formación vaise levar a cabo na sede da Fundación Paideia, na Escravitude (Padrón), entre o 11 de febreiro ata o 22 de abril. 

As inscricións fanse cubrindo o seguinte formulario online 

 

Contidos do programa "Empregate en Verde" 

A formación grupal consta de 3 bloques: 

- Bloque 1. Coñecendo as oportunidades da contorna

- Bloque 2. Coñecendo os oficios dende dentro

- Bloque 3. Competencias xerais para o emprego

Ademais, haberá sesións individuais nas que o/a participante recibirá un asesoramento e seguimento individualizado que poderá continuar o seu curso, se asiiiiiiiiiiiiiiiiii o desexa, despois da fomracion co obxectivo de facer un acompañamento e dar apoio no proceso de busca de emprego. 

 

Máis información

981 223 927 / 981 817 000

606 026 202

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. 

Proceso selectivo: Técnico/a de Administración Xeral

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego, que permita nomeamentos interinos como técnicos/as de administración xeral. 

Prazo e presentación de solicitudes

PROCESO SELECTIVO ABERTO

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a contar dende o día seguinte á publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia. 

Consulta aqui a publicación no BOP do 24 de decembro de 2020. 

As solicidutes deben presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Boiro, aberto de luns a venres en horario de 9.00 a 13.30 horas, ou a través da Sede Electrónica, dispoñible en https://boiro.sedelectronica.gal/info.0

 Requisitos das persoas aspirantes

- Ter a nacionalidade española.

- Posuír a capacidade funcional para o desenvolvemento das tarefas.

- Ter cumpridos os 16 anos de idade e non exceder a idade máxima de xubilación forzosa. 

- Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Administracións Públicas ou órganos constitucionais. 

- Estar en posesión do título universitario oficial de grao, licenciatura, enxeñaría, arquitectura ou equivalente. 

Desenvolvemento do proceso selectivo

A selección farase mediante o procedemento de oposición que consistirá na realización de tres probas: 

1. Cuestionario de cen preguntas

2. Realización de supostos prácticos

3. Proba de coñecemento de lingua galega

O temario está a disposición das persoas interesadas nas bases da convocatoria.

 

Cursos de salvamento e socorrismo acuático

A Deputación Provincial da Coruña promove un curso de salvamento e socorrismo acuático en espazos acuáticos naturais e instalacións deportivas. 

A formación está dirixida a mozos e mozas, en situación de desemprego, maiores de 18 anos. 

 

Formación 

As accións formativas son acreditadas, polo que se expedirán os correspondentes certificados de profesionalidade nivel 2 logo de cumprir os requisitos previstos no itinerario de salvamento e socorrismo acuático. 

Vanse inpartir os seguintes certificados de profesionalidade: 

AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUÁTICOS NATURAIS_ 420 horas (340 formación teórica e 80 formación práctica) 

AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALACIÓNS ACUÁTICAS_ 210 horas (130 formación teorica e 80 formación práctica) 

Formación complementaria: manexo de desfibrilador semiautomatico (DESA).

Formación transversal: inserción laboral, sensibilización medioambiental e na igualdade de xénero. 

 

Lugar e data da formación

A formación teorico-práctica realizarase no Centro de Formación de Cruz Vermella na cidade da Coruña e as prácticas profesionais non laborais, en praias dos concellos da provincia. 

Primeiro realizarase a formación en espazos naturais con data de inicio prevista para mediados de febreiro. Logo da tempada de praias, previsiblemente a mediados de setembro, desenvolverase a formación en instalacións acuáticas. 

 

Inscricións

Ata o mercores 3 de febreiro.

Servizo de Orientación Laboral do Concello de Boiro 

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

981 84 26 09

 

Documentación a presentar 

Descarga o anexo de documentación dixitalizada que ten que acompañar ao envío do formulario de inscrición. 

 

Mais información

https://emprego.dacoruna.gal

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. 

 

Proceso selectivo: Policía Local mobilidade

O Concello de Boiro aproba as bases da convocatoria para a provisión en propiedade dunha praza de Policía Local de mobilidade (funcionario de carreira). 

 

Presentación de solicitudes

PROCESO PENDENTE DE ABRIR

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, a contar dende o día seguinte ao da publicación das bases no Boletín Oficial do Estado. 

 

Requisitos das persoas aspirantes

O proceso selectivo farase mediante concurso e, as persoas aspirantes, deberán reunir unha serie de requisitos: 

- Estar en posesión do título de bacharel ou técnico. 

- Acreditar estar en posesión dunha categoría igual á da convocatoria como funcionarios/as de carreira, así como antigüidade mínima de 3 anos. 

- Faltarlle, como mínimo, 12 anos para o pase previsto á situación de segunda actividade. 

- Ser titular dos permisos de conducir das clases A2 e B. 

- Non ter sido condenado por delito nin estar inhabilitado para o servizo. 

- Compromiso por escrito de portar armas durante o servizo. 

- Posuír capacidade funcional para o desempeño de tarefas

 

 

|