Listas de contratación temporal da Xunta de Galicia

O Concello de Boiro informa da apertura das listas de contratación temporal da Xunta de Galicia. RESOLUCIÓN do 18 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se acorda o peche e apertura de determinadas listas para a incorpración de novas solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia e o nomeamento de persoal funcionario interino correspondente a determinados grupos, categorías, corpos, escalas e especialidades.

O prazo de inscrición permanecerá aberto ata o 30 de abril de 2021. 

Todas as persoas interesadas en formar parte destas listas poderán solicitar a súa inscrición no prazo de referencia, e para iso deberán presentar a instancia conforme ao modelo que está na web da Xunta (www.xunta.gal), no apartado de Listas de Contratación temporal Xunta 2021. 

Documentación que se debe presentar

- Solicitude de inscrición debidamente cuberta

- Impreso de pagamento da taxa

- Certificado debidamente compulsado do grao de coñecemento do idioma galego

- Titulación ou formación non académica para cada grupo, categoría, corpo, escala ou especialidade e documentación acreditativa dos requisitos para a inclusión na lista que non poidan ser obxecto de consulta pola propia Administración. 

 

Listas abertas

Procedemento de inclusión 

 

 

Máis información

Servizo de Orientación Laboral do Concello de Boiro 

Telf: 981 84 26 09

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. 

 

 

Probas de avaliación en competencias Clave

O Concello de Boiro informa da convocatoria de probas de avaliación en competencias clave da Consellería de Emprego e Igualdade dirixidas a persoas que non teñan a ESO ou Bacharelato, requisitos mínimos para acceder á Formación para o Emprego de nivel 2 e 3. RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder asos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación (TR306A).

 

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 7 de abril 

Lugar de realización das probas: recinto feiral da Fundación Semana Verde en Silleda (Pontevedra) 

Datas previstas para a realización das probas: finais do mes de xuño (a expensas da situcación sanitaria) 

 

Máis información na web de Emprego da Xunta de Galicia ou no Servizo de Orientación Laboral do Concello de Boiro 

Telf: 981 84 26 09

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. 

Proceso selectivo: listaxe peóns

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a confección dunha listaxe para a contratación laboral temporal de peóns de servizos varios - Programas de integración laboral. Para a contratación de persoal, o Concello de Boiro recibiu unha suvbención de 103.996,35 euros do PEL- Concellos da Deputación Provincial da Coruña. 

Os contratos de traballo vanse formalizar baixo a modalidade contractual laboral temporal correspondente segundo se necesite no momento de realizar a contratación. O sistema de acceso vai ser mediante concurso-oposición libre e o número máximo de integrantes da lista será de 20. 

Publicación das bases no BOP (Núm. 35 do martes 23 de febreiro).

Publicada a relación definitiva de admitidos e excluídos, que podes consultar aqui. O prazo de presentación de enmendas é de TRES DÍA HÁBILES a contar dende o día seguinte ao da publicación da resolución. 

 

Presentación de solicitudes

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PECHADO

As solicitudes deben presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Boiro, con horario de atención ao público de luns a venres de 9.00 a 13.30 horas, ou a través da Sede Electrónica. 

As persoas que desexen tomar parte nesta selección deben presentar as súas instancias no modelo que se engade como ANEXO II nas bases, dispoñible para descargar nesta páxina, xunto coa demais documentación requirida. 

Requisitos das persoas candidatas

- Ter cumpridos os 16 anos.

- Non padecer enfermidade nin defecto físico ou psíquico que impida o desenvolvemento das funcións propias deste traballo. 

- Non atoparse incurso en causas de incompatibilidade ou incapacidade. 

- Non ser despedido mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha administración pública. 

- Estar en posesión de, como mínimo, 2ºESO ou equivalente. 

- Estar en situación de desemprego. 

As persoas a contratar deberán estar nalgunha das seguintes situacións de exclusión laboral: 

- Mulleres

- Maiores de 45 anos

- Parados de longa duración

- Persoas con discapacidade

- Persoas en situación de drogodependencia

- Persoas que vivan nun fogar onde ninguén teña emprego

- Persoas en fogar monoparental/monomarental

- Persoas con problemas para encontrar emprego polo idioma ou cuestións socioculturais

- Perosas vítimas de violencia de xénero

- Persoas sen fogar

Proceso selectivo

A oposición constará de tres exercicios de carácter obrigatorio: 

Primiero exercicio: contestación por escrito dun cuestionario de 20 preguntas.

Segundo exercicio: realización dunha proba oral sobre as funcións a desenvolver no posto de traballo. 

Proba de coñecemento de lingua galega: as persoas que non puideran aacreditar o coñecemento da lingua galega mediante o certificado da realización do CELGA 1. 

Na fase de concurso valorarase a experiencia profesional e os programas de capacitación, formación e integración no mundo laboral. 

 

Proceso selectivo: listaxe de técnicos/as de turismo

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a confección dunha listaxe para a contratación laboral temporal de técnicos de turismo. 

Os contratos de traballo formalizaranse baixo a modalidade contractual laboral temporal correspondente segundo se necesite no momento de realizar a contratación. 

O sistema de acceso será mediante oposición libre e o número máximo de persoas integrantes da lista será de 20. 

Publicada a relación provisional de admitidos e excluídos, que pode consultarse aqui. As persoas interesadas teñen un prazo de cinco días hábiles para posibles enmendas. 

Presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será de DEZ DÍAS HÁBILES a contar dende o día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia (Núm. 39 do 1 de marzo de 2021

As persoas aspirantes deberán presentar o modelo de instancia que se inclúe como ANEXO nas bases e se pode descargar nesta páxina, acompañado do DNI, unha fotocopia que acreditem, como mínimo, o CELGA 4 ou equivalente e a titulación. 

As solicitudes deben presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Boiro, aberto de luns a venres en horario de 9.00 a 13.30 horas, ou a través da Sede Electrónica. 

Requisitos das persoas candidatas

- Ter cumpridos os 16 anos de idade

- Non padecer enfermidade ou defecto físico ou psíquico que impida o desenvolvemento das funcións propias do posto de traballo

- Non atoparse incurso en causas de incompatibilidade ou incapacidade

- Non ser despedido mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha administración pública. 

- Estar en posesión do título de Técnico Superior en Guía, Información e Asistencia Turística ou equivalente

Proceso selectivo

A oposición constará de tres exercicios de carácter obrigatorio: 

1º exercicio: proba de avaliación de coñecementos. Cuestionario de 50 preguntas tipo test relativas á historia e á súa comarca, á realidade física e xeográfica do termo municipal e aos recursos patrimoniais e turísticos que posúe. 

2º exercicio: suposto práctico. Unha ou varias probas prácticas relativas ás funcións a desenvolver no posto de traballo. 

3º exercicio: proba de coñecemento de lingua galega. Para aquelas persoas que non acrediten o CELGA 4 ou equivalente. 

Bolsas formación | Concello de Boiro

O Concello de Boiro oferta bolsas de formación para o emprego en educación social, recursos humanos e turismo a través da modalidade de Beca FEUGA. 

O obxectivo desta iniciativa é potenciar a formación e aumentar a empregabilidade no municipio, ofrecer unha experiencia profesional aos estudantes universitarios e poñer en valor as súas ideas participando en proxectos. 

 

Áreas de formación

- Unha bolsa en Educación Social (2 meses)

- Unha bolsa en Persoal e Recursos Humanos (2 meses)

- Unha bolsa en Turismo (2 meses) 

 

Requisitos das persoas solicitantes

- Grado universitario nos últimos tres anos

- Ser menor de 31 anos 

- Estar inscrito no Servizo Público de Emprego

 

Inscricións

web FEUGA 
 
https://www.feuga.es/becas/ 
|