Proceso selectivo: Axente de Emprego e Desenvolvemento Local

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a confección dunha bolsa de emprego de Axentes de Emprego e Desenvolvemento Local.

O sistema de acceso será mediante concurso-oposición libre e os contratos de traballo formalizaranse baixo a modalidade contractual laboral temporal axeitada para cada caso.

O BOP núm. 214 do 11 de novembro de 2022 publica a anuncio e bases da convocatoria, que se poden consultar aqui

 

Publicada a relación inicial de persoas admitidas e excluídas (21/11/2022), que pode consultarse aqui

O prazo de presentación de enmendas é de TRES DÍAS HÁBILES a contar dende a publicación da resolución. 

 

Prazo e presentación de solicitudes 

O prazo de solicitude será de CINCO días hábiles a contar dende o día seguinte ao da publicación do anuncio no BOP. (prazo aberto ata o 18 de novembro). 

As persoas interesadas en participar neste proceso deben presentar o modelo de solicitude e documentación a través do Rexistro Xeral do Concello de Boiro (aberto de luns a venres en horario de 9.00 a 13.30 horas) ou da sede electrónica. 

 

Requisitos das persoas aspirantes 

- Ter a nacionalidade española ou outra que permita o acceso ao emprego público. 

- Ter cumpridos os 16 anos e non exceder a idade de xubilación forzosa. 

- Non padecer enfermidade ou defecto físico que impida o desenvolvemento das funcións propias do posto de traballo. 

- Non atoparse incurso en causas de incompatibilidade. 

- Non ser despedido mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha administación pública. 

- Estar en posesión do título de estudos universitarios como licenciado, Grao, Diplomado universitario ou equivalente, esixido para o subgrupo A2. 

Proceso selectivo: persoal docente e directivo Obradoiro de Emprego en xestión forestal

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a selección do persoal docente e directivo para o Obradoiro de Emprego en xestión forestal Torre Goiáns II - Boiro que se vai realizar durante o curso 2022-2023 con 12 meses de duración. 

O BOP núm. 15 de setembro de 2022 publica as bases da convocatoria, que poden consultarse aqui

 

1. Director/a

Publicada a relación provisional de admitidos e excluídos (22/09/2022), que pode consultarse aqui

Publicada a relación definitiva de admitios e excluídos (26/09/2022), que pode consultarse aqui

Publicada a acta de valoración de entrevistas (27-09-2022), que pode consultarse aqui

Publicada a acta de valoración de méritos (27-09-2022), que pode consultarse aqui

Publicadas as puntuacións definitivas e proposta de contratación (30-09-2022), que se pode consultar aqui

2. Mestre aproveitamentos forestais 

Publicada a relación provisional de admitidos e excluídos (22/09/2022), que pode consultarse aqui

Publicada a relación definitiva de admitios e excluídos (26/09/2022), que pode consultarse aqui

Publicada a acta de valoración de entrevistas (27-09-2022), que pode consultarse aqui

Publicada a acta de valoración de méritos (27-09-2022), que pode consultarse aqui

Publicadas as puntuacións definitivas e proposta de contratación (30-09-2022), que se pode consultar aqui

3. Mestre repoboacións forestais e tratamentos silvícolas 

Publicada a relación provisional de admitidos e excluídos (22/09/2022), que pode consultarse aqui

Corrección de erros na relación inicial. 

Publicada a relación definitiva de admitios e excluídos (26/09/2022), que pode consultarse aqui

Publicada a acta de valoración de entrevistas (27-09-2022), que pode consultarse aqui

Publicada a acta de valoración de méritos (27-09-2022), que pode consultarse aqui

Publicadas as puntuacións definitivas e proposta de contratación (30-09-2022), que se pode consultar aqui

4. Mestre educación básica 

Publicada a relación provisional de admitidos e excluídos (22/09/2022), que pode consultarse aqui

Publicada a relación definitiva de admitios e excluídos (26/09/2022), que pode consultarse aqui

Publicada a acta de valoración de entrevistas (27-09-2022), que pode consultarse aqui

Publicada a acta de valoración de méritos (27-09-2022), que pode consultarse aqui

Publicadas as puntuacións definitivas e proposta de contratación (30-09-2022), que se pode consultar aqui

5. Técnico/a forestal 

Publicada a relación provisional de admitidos e excluídos (22/09/2022), que pode consultarse aqui

Publicada a relación definitiva de admitios e excluídos (26/09/2022), que pode consultarse aqui

Publicada a acta de valoración de entrevistas (27-09-2022), que pode consultarse aqui

Publicada a acta de valoración de méritos (27-09-2022), que pode consultarse aqui

Publicadas as puntuacións definitivas e proposta de contratación (30-09-2022), que se pode consultar aqui

  

--- 

Requisitos xerais das persoas candidatas

- Posuír a nacionalidade española ou calquera outra que permita o acceso ao emprego público. 

- Non padecer enfermidade ou defecto físico ou psíquico que impida o desempeño das funcións propias do posto de traballo. 

- Non ter sido despedido mediante expediente disciplinaro de ningunha Administración pública. 

- Non incorrer en causa de incompatibilidade ou incapacidade. 

 

Requisitos específicos das persoas candidatas 

  • Un/ha director/a 

- Estar en posesión do título universitario de grao. 

- Experiencia mínima de 6 meses en tarefas de dirección. 

- Posuír un título acreditativo do nivel de coñecemento de lingua galega CELGA 4. 

- Permiso de conducir B. 

  • Un/ha mestre/a para a especialidade de aproveitamentos forestais

- Titulación: 

· Enxeñeiro de Montes 

· Enxeñeiro técnico forestal 

· Técnico Superior en Xestión e organización dos recursos naturais e paisaxisticas 

· Certificado de profesionalidade de N3 da familia profesional de Agraria na área Forestal. 

- Posuír un título acreditativo do nivel de coñecemento de lingua galega CELGA 4. 

- Permiso de conducir B. 

  • Un/ha mestre/a para a especialidade de repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

- Titulación: 

· Licenciado, enxeñeiro, arquitecto ou o título de grao correspondente ou outros títulos equivalentes. 

· Diplomado, enxeñeiro técnico, arquitecto técnico ou o título de grao correspondente ou outros títulos equivalentes. 

· Técnico Superior da familia profesional agraria

· Certificado de profesionalidade de nivel 3 da familia profesional de Forestal. 

- Posuír un título acreditativo do nivel de coñecemento de lingua galega CELGA 4. 

- Permiso de conducir B. 

  • Un/ha titor/a e mestre/a de educación básica 

- Titulación universitaria de licenciatura ou grao en pedagoxía, psicopedagoxía ou psicoloxía. 

- Experiencia mínima de 6 meses en tarefas de titoría e/ou docencia. 

- Posuír un título acreditativo do nivel de coñecemento de lingua galega CELGA 4. 

  • Un/ha técnico/a forestal 

- Titulación de Ciclo formativo grao medio en aproveitamento e conservación do medio natural. 

- Experiencia profesional mínima de 6 meses. 

Descargas:
Download this file (1.1. Director. Relación inicial admitidos e excluidos (22-09-2022).pdf)1.1. Director. Relación inicial admitidos e excluidos (22-09-2022).pdf
Download this file (1.2. Director_a. Relación final de admitidos e excluídos (26-09-2022).pdf)1.2. Director_a. Relación final de admitidos e excluídos (26-09-2022).pdf
Download this file (1.3. Director_a. Valoración entrevista - obradoiro de emprego (27-07-2022).pdf)1.3. Director_a. Valoración entrevista - obradoiro de emprego (27-07-2022).pdf
Download this file (1.4. Director_a. Valoración curriculum - obradoiro de emprego (27-09-2022).pdf)1.4. Director_a. Valoración curriculum - obradoiro de emprego (27-09-2022).pdf
Download this file (1.5. Director_a . Puntuacións definitivas e proposta contratación (30-09-2022).pdf)1.5. Director_a . Puntuacións definitivas e proposta contratación (30-09-2022).pdf
Download this file (2.1. Mestre aproveitamentos forestais. Relación inicial admitidos e excluidos (22-09-2022).pdf)2.1. Mestre aproveitamentos forestais. Relación inicial admitidos e excluidos (22-09-2022).pdf
Download this file (2.2. Mestre aproveiramentos forestais. Relación final admitidos mestre aproveitamentos (26-09-2022).pdf)2.2. Mestre aproveiramentos forestais. Relación final admitidos mestre aproveitamentos (26-09-2022).pdf
Download this file (2.3. Mestre aproveitamentos forestais. Valoración entrevista - obradoiro emprego (27-09-2022).pdf)2.3. Mestre aproveitamentos forestais. Valoración entrevista - obradoiro emprego (27-09-2022).pdf
Download this file (2.4. Mestre aproveitamentos forestais. Valoración méritos - obradoiro emprego (27-09-2022).pdf)2.4. Mestre aproveitamentos forestais. Valoración méritos - obradoiro emprego (27-09-2022).pdf
Download this file (2.5. Mestre aprobeitamentos forestais. Puntuacións definitivas e proposta contratación (30-09-2022).pdf)2.5. Mestre aprobeitamentos forestais. Puntuacións definitivas e proposta contratación (30-09-2022).pdf
Download this file (3.1. Mestre repoboacións forestais. Relación inicial admitidos e excluidos (22-09-2022).pdf)3.1. Mestre repoboacións forestais. Relación inicial admitidos e excluidos (22-09-2022).pdf
Download this file (3.1.1. Corrección erros relación inicial - mestre repoboacións forestais (26-09-2022).pdf)3.1.1. Corrección erros relación inicial - mestre repoboacións forestais (26-09-2022).pdf
Download this file (3.2. Mestre repoboacións. Relación final de admitidos e excluídos (26-09-2022).pdf)3.2. Mestre repoboacións. Relación final de admitidos e excluídos (26-09-2022).pdf
Download this file (3.3. Mestre repoboacións forestais. Valoración entrevista - obradoiro emprego (27-09-2022).pdf)3.3. Mestre repoboacións forestais. Valoración entrevista - obradoiro emprego (27-09-2022).pdf
Download this file (3.4. Mestre repoboacións forestais. Valoración méritos - obradoiro de emprego (27-09-2022).pdf)3.4. Mestre repoboacións forestais. Valoración méritos - obradoiro de emprego (27-09-2022).pdf
Download this file (3.5. Mestre repoboacións. Puntuacións definitivas e proposta contratación (30-09-2022).pdf)3.5. Mestre repoboacións. Puntuacións definitivas e proposta contratación (30-09-2022).pdf
Download this file (4.1. Mestre educación básica. Relación inicial admitidos e excluidos (22-09-2022).pdf)4.1. Mestre educación básica. Relación inicial admitidos e excluidos (22-09-2022).pdf
Download this file (4.2. Mestre educación básica. Relación final de admitidos e excluídos (26-09-2022).pdf)4.2. Mestre educación básica. Relación final de admitidos e excluídos (26-09-2022).pdf
Download this file (4.3. Mestre educación básica. Valoración entrevista - obradoiro de emprego (27-09-2022).pdf)4.3. Mestre educación básica. Valoración entrevista - obradoiro de emprego (27-09-2022).pdf
Download this file (4.4. Mestre educación básica. Valoración méritos - obradoiro de emprego (27-09-2022).pdf)4.4. Mestre educación básica. Valoración méritos - obradoiro de emprego (27-09-2022).pdf
Download this file (4.5. Titor-a. Puntuacións definitivas e proposta contratación (30-09-2022).pdf)4.5. Titor-a. Puntuacións definitivas e proposta contratación (30-09-2022).pdf
Download this file (5.1. Técnico forestal. Relación inicial admitidos e excluidos (22-09-2022).pdf)5.1. Técnico forestal. Relación inicial admitidos e excluidos (22-09-2022).pdf
Download this file (5.2. Técnico_a forestal. Relación final de admitidos (26-09-2022).pdf)5.2. Técnico_a forestal. Relación final de admitidos (26-09-2022).pdf
Download this file (5.3. Técnico forestal. Valoración entrevistas - obradoiro emprego (27-09-2022).pdf)5.3. Técnico forestal. Valoración entrevistas - obradoiro emprego (27-09-2022).pdf
Download this file (5.4. Técnico forestal. Valoración méritos - obradoiro emprego (27-09-2022).pdf)5.4. Técnico forestal. Valoración méritos - obradoiro emprego (27-09-2022).pdf
Download this file (5.5. Técnico forestal. Puntuacións definitivas e proposta contratación (30-09-2022).pdf)5.5. Técnico forestal. Puntuacións definitivas e proposta contratación (30-09-2022).pdf
Download this file (ANUNCIO. Data de entrevistas.pdf)ANUNCIO. Data de entrevistas.pdf
Download this file (BASES.pdf)BASES.pdf
Download this file (INSTANCIA DIRECTOR_A OBRADOIRO.doc)INSTANCIA DIRECTOR_A OBRADOIRO.doc
Download this file (INSTANCIA MESTRE APROVEITAMENTOS FORESTAIS OBRADOIRO.doc)INSTANCIA MESTRE APROVEITAMENTOS FORESTAIS OBRADOIRO.doc
Download this file (INSTANCIA MESTRE REPOBOACIÓNS.doc)INSTANCIA MESTRE REPOBOACIÓNS.doc
Download this file (INSTANCIA TÉCNICO_A FORESTAL OBRADOIRO.doc)INSTANCIA TÉCNICO_A FORESTAL OBRADOIRO.doc
Download this file (INSTANCIA TITOR_A OBRADOIRO.doc)INSTANCIA TITOR_A OBRADOIRO.doc

Proceso selectivo: axentes de igualdade

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a confección dunha bolsa de emprego temporal de axentes de igualdade (subgrupo A2). 

O sistema de acceso será mediante concurso- oposición libre e os contratos de traballo formalizaranse baixo a modalidade contractual temporal correspondente segundo se necesite no momento de realizar a contratación. 

O BOP núm. 118 do 22 de xuño de 2022 publica as bases da convocatoria. 

Publicada a relación provisional de persoas admitidas e excluídas (18/07/2022), que pode consultarse aqui

Publicada a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas (02/08/2022), que pode consultarse aqui

Publicadas as puntuacións provisionais das probas (05/08/2022), que se poden consultar aqui

Publicadas as puntuacións definitivas e resolución de alegacións (17/08/2022), que poden consultarse aqui

Publicada a proposta de bolsa de emprego (17/08/2022), que pode consultarse aqui

 

Presentación de solicitudes

As persoas que desexen tomar parte deste proceso deben presentar a documentación requirida nas bases no Rexistro Xeral do Concello de Boiro, aberto de luns a venres de 9.00 a 13.30 horas, ou da sede electrónica. 

O prazo de presentación de solicitudes é de DEZ DÍAS HÁBILES a contar dende o día seguinte ao da publicación das bases no BOP. 

 

Requisitos das persoas candidatas

- Ter a nacionalidade española ou algunha outra que permita o acceso ao emprego público. 

- Ter cumpridos os 16 anos e non exceder a idade de xubilación forzosa. 

- Non padecer enfermidade ou defecto físico ou psíquico que impida o desenvolvemento das funcións propias do posto de traballo. 

- Non atoparse incurso en causas de incompatibilidade. 

- Non ser despedido mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha administración pública. 

- Estar en posesión dunha das seguintes titulacións universitarias ou equivalentes: grao, licenciatura ou diplomatura en igualdade, socioloxía, psicoloxía, dereito, ciencias políticas e da administración, psicopedagoxía ou pedagoxía, traballo social, educación social ou equivalente da área das ciencias sociais e xurídicas. 

 

 

Selección de 20 alumnos/as traballadores - Obradoiro de Emprego en xestión forestal

O Concello de Boiro realiza un proceso selectivo para a selección de 20 alumnos/as traballadores/as para o Obradoiro de Emprego en xestión forestal Torre Goiáns II - Boiro. 

O contrato de traballo formalizarase para a formación en alternancia para a participación das persoas seleccionadas no Obradoiro de Emprego en xestión forestal Torre Goiáns II - Boiro. 

As retribucións serán as correspondentes ao salario mínimo interprofesional vixente en cada momento e a parte proporcional das pagas extraordinarias. 

A duración do proxecto será de 12 meses e o horario de luns a venres de 7.30 a 15.30 horas. 

 

Publicada a relación de persoas admitidas e excluídas (22-09-2022), que se pode consultar aqui

Publicadas as puntuacións provisionais (26-09-2022), que se poden consultar aqui

Publicadas as puntuacións definitivas e proposta de contratación (30-09-2022), que se poden consultar aqui

 

Prazas convocadas

Convócanse un total de 20 prazas divididas en dúas modalidades: 

- Especialidade de aproveitamentos forestais (10 prazas) 

- Especialidade de repoboacións forestais e tratamentos silvícolas (10 prazas) 

 

Requisitos das persoas aspirantes 

- Ter a nacionalidad española, doutros estados membros da Unión Europea. 

- Non padecer enfermidade ou defécto físico ou psíquico que impida o desempeño das funcións propias do posto de traballo. 

- Non ter sido despedido mediante expediente disciplinario de ningunha administración pública. 

- Non incorrer en causa de incompatibilidade ou incapacidade. 

 

Procedemento de selección 

Para participar deste proceso selectivo as persoas interesadas deben instribirse na Oficina de Emprego e seleccionar a modalidade 'taller de emprego'. 

- Sistema de selección: oferta tipo T (taller de emprego). 

- Localidade: ámbito do Concello de Boiro. 

- Idade: 18 anos ou máis. 

- Situación laboral: persoas desempregadas

Proceso selectivo: persoal de museos

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a confección dunha bolsa de emprego temporal de persoal técnico para a atención de museos e centros museísticos. 

O sistema de acceso será mediante concurso- oposición libre e os contatos de traballo formalizaranse baixo a modalidade contactual temporal correspondente segundo se necesite no momento de realizar a contratación. 

O Boletín Oficial da Provincia núm. 115 do venres 17 de xuño de 2022 publica as bases da convocatoria. 

Publicada a relación provisional de persoas admitidas e excluídas (12/07/2022), que pode consultarse aqui

Publicada a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas (16/07/2022), que pode consultarse aqui

Publicados os resultados provisionais das probas (22/07/2022), que poden consultarse aqui

Publicados os resultados definitivos das probas e proposta de contratación (04/08/2022), que poden consultase aqui

Publicada a proposta de contratación (11/08/2022), que pode consultarse aqui

 

Presentación de solicitudes

As persoas interesadas en formar parte deste proceso deben presentar a documentación no Rexistro Xeral do Concello de Boiro, aberto de luns a venres en horario de 9.00 a 13.30 horas, ou a través da sede electrónica. 

O prazo para a presentación de solicitudes é de CINCO DÍAS HÁBILES a contar dende o día seguinte ao da publicación no BOP. 

Requisitos das persoas candidatas

- Ter a nacionalidade española ou algunha outra que permita o acceso ao emprego público. 

- Ter cumpridos os 16 anos e non exceder aquela de xubilación forzosa por idade.

- Non padecer enfermidade ou defecto físico ou psíquico que impida o desenvolvemento das funcións propias do posto de traballo. 

- Non atoparse incurso en causas de incompatibilidade ou incapacidade. 

- Non ter sido despedido mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha administación pública. 

- Estar en posesión dunha das seguintes titulacións universitarias ou equivalente: Grao, Licenciatura, Diplomatura, master ou posgrao relacionado coa campos da xestión cultural, patrimonio cultural, de museos ou turística. 

 

|