Proceso selectivo: electricistas

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a confección dunha lista para a contratación laboral temporal de electricistas. 

O sistema de acceso será mediante concurso-oposición libre e os contratos de traballo formalizaranse baixo a modalidade contractual laboral temporal correspondente segundo se necesite no momento de realizar a contratación. 

As bases da convocatoria publicaronse no BOP nº 162 do 26 de agosto de 2021

Publicada a relación provisional de persoas admitidas e excluídas (15/09/2021), que pode consultarse aqui.

Publicada a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas (01/10/2021), que pode consultarse aqui

Publicados os resultados da primeira proba (13/10/2021), que poden consultarse aqui

Prazo para a presentación de alegacións de DOUS días hábiles a contar dende o día seguinte ao da publicación dos resultados. 

Convocatoria para o segundo exercicio o martes 19/10/2021 ás 9.00 horas na Casa da Cultura

Convocatoria para o terceiro exercicio o martes 19/10/2021 ás 13.00 horas no Salón de Plenos da Casa Consistorial

 

 

 

Presentación de solicitudes

As persoas que desexen tomar parte nesta selección deberán presentar as súas instancias co modelo de ANEXO que se pode descargar nesta páxina, a través do Rexistro Xeral ou sede electrónica do Concello de Boiro. 

O prazo para a presentación de solicitudes é de DEZ días hábiles a contar dende o dia seguinte ao da publicación do anuncio no BOP. 

 

Requisitos das persoas candidatas

- Ter a nacionalidade española ou outra que permita o acceso ao emprego público. 

- Non atoparse incurso en causas de incompatibilidade. 

- Non ser despedido mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha administración pública. 

- Ter cumpridos os 16 anos e non exceder a idade máxima de xubilación forzosa. 

- Posuír as capacidades e aptitudes físicas para o desempeño das funcións. 

- Posuír a formación de, como mínimo, Graduado Escolar, Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria, Formación Profesional de primeiro grao ou equivalente. 

- Estar en posesión do permiso de conducir clase B. 

|