25N. Día Internacional contra a Violencia de Xénero

O Concello de Boiro, a través da Concellería de Feminismo e Igualdade, organiza unha serie de actividades para conmemorar o 25N, o Día Internacional contra a Violencia de Xénero. O acto central terá lugar o xoves 25 ás 13.30 horas diante do Concello de Boiro, e vai consistir nunha lectura de poemas.

O Concello de Boiro convoca unha lectura colectiva dos poemas escollidos por Charo Lopes, Lucía Aldao e Nuria Vil a través das voces de representantes da Asociación Ambar, a Asociación Amixos, das mulleres do Centro de Día de Boiro e o alumnado de centos educativos de Boiro. O acto realizarase o xoves 25 de novembro de 2021 ás 13.30 horas diante da Casa Consistorial de Boiro.

Co obxectivo de mostrar unha resposta colectiva de rexeitamento das violencias de xénero e dos asasinatos machistas, colaborase coa Asociación Boirense de Empresarios para implicar ao tecido empresarial na difusión das campañas de sensibilización social contra as violencias de xénero. Con este obxectivo participase nas campañas “DE FRONTE contra a violencia de xénero”, que impulsa a área de Igualdade da Deputación da Coruña e En Negro contra as violencias, unha acción colectiva de sensibilización social contra as violencias machistas.

Dende a área de Feminismo e Igualdade trabállase durante todo o ano en actividades e accións que teñen como obxectivo loitar contra a violencia machista. Este mes realízanse unha serie de charlas englobadas dentro do ciclo “Muller e saúde”, uns faladoiros gratuítos sobre saúde vinculada á cuestión de xénero. O venres 26 de novembro abordarase a temática sobre habilidades de manexo de estrés, impartida por Patricia Porrua Monterooso, psicóloga sanitaria, a partir das 16.30 horas no Centro Social de Boiro.

Durante estes días pode visitarse tamén no Centro Social de Boiro a mostra permanente Mulleres Senlleiras e, no me de febreiro, expoñerase “Nós somos elas” unha mostra da Deputación da Coruña.

Programa "Xuntos polo Nadal"

O departamento de Servicios Sociais do Concello de Boiro informa do prazo de inscrición para participar no programa Xuntos polo Nadal que promove a Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, dependente da Consellería de Política Social. 

Consulta aqui o programa e destinos. 

 

Presentación de solicitudes

Deben facerse, preferiblemente por vía electrónica, a través do formulario normalizado PR004

Ampliación de prazo: as solicitudes poden realizarse ata o 30 de novembro

 

Requisitos das persoas beneficiarias

Este programa de envellecemento activo e convivencia, destinado ás persoas maiores que se atopen soas durante o Nadal. 

- Ter cumpridos os 60 anos

- Estar empadroado nalgún concello galego

- Vivir so no domicilio e ter que pasar só/a as datas do Nadal

- Valerse por si mesmo/a e non padecer enfermidades que poidan alterar a convivencia

- Estar vacinado/a fronte á Covid-19 

Máis información

Departamento de Servicios Sociais do Concello de Boiro

Web da Consellería de Política Social 

Bases POS+ Adicional 2021

Bases reguladoras das axudas do POS+ adicional 1/2021 do Plan Único de Concellos para gastos sociais extraordinarios do exercicio 2021. 

Programa de respiro familiar para coidadores/as de persoas con dependencia

Convocatoria de axudas económicas ás familias con persoas en situación de dependencia ou con discapacidade a través do programa Respiro familiar para persoas coidadoras. 

Publicación no DOG nº23 do 4 de febreiro de 2020. BS614B 

Obxecto

Ademais da modalidade Respiro en residencia, o programa de Respiro de persoas coidadoras subvencionará a prestación de servizos de atención e coidado no propio domicilio da persoa en situación de dependencia ou con discapacidade, a través da modalidade Respiro no fogar co obxecto de facilitar a conciliación da vida persoal, familiar e laboral das/os coidadores e mellorar calidade de vida de todas as persoas implicadas.

Modalidades

 1. Respiro no fogar, para financiar a atención puntual, integral e directa no propio fogar da persoa dependente ou con discapacidade.
 2. Respiro en residencia, para financiar estadias temporais en centros residenciais da CA de Galicia.

O período subvencionable comprenderá desde o 1 de xaneiro de 2021 ata o 30 de novembro de 2021.

Persoas beneficiarias

Aquelas persoas coidadoras habituais non profesionais que atendan de forma continuada unha ou máis persoas dependentes ou con discapacidade ou en situación de necesidade de terceiros para as actividades da vida diaria, acreditada mediante informe médico e social.

Requisitos para acceder á subvención

Para que a persoa coidadora sexa beneficiaria da subvención é necesario que concorran os seguintes requisitos:

 1. Que ben a persoa coidadora solicitante da subvención ou ben a persoa ou persoas que atenda sexan residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.
 2. Que a persoa a que se atende presente calquera das seguintes situacións:
  1. Discapacidade física, psíquica ou mental con necesidade de axuda de terceiras persoas para as actividades da vida diaria, e ter recoñecida polo organismo competente unha discapacidade en grao igual ou superior ao 75 %.
  2. Ter recoñecida a situación de dependencia polo organismo competente; grao II ou III.
  3. Que a persoa a que se atende presente unha situación de necesidade de terceiros para as actividades da vida diaria, acreditada mediante informe médico e social.

Modalidade Respiro no fogar

A axuda consistirá nunha achega para contribuír ao pagamento do servizo de atención a maiores a domicilio para atender necesidades puntuais nos supostos convenientemente acreditados. A través desta modalidade, prevista para dar resposta ás demandas concretas das familias por espazos de tempo definidos e non moi longos, prestarase unha atención integral e directa no propio fogar da persoa dependente ou con discapacidade co obxectivo de manter estas persoas no seu domicilio e ofertar ao seu coidador habitual a posibilidade de dispoñer dunhas horas para o seu descanso persoal ou ben para cubrir as súas necesidades puntuais derivadas da conciliación das obrigas laborais e persoais e as responsabilidades familiares que se produzan.

O servizo, que deberá ser prestado por persoal profesional legalmente acreditado con formación específica en atención a persoas con necesidades especiais e contratado directamente pola persoa coidadora solicitante da subvención, cubrirá os coidados persoais e de acompañamento que necesita a persoa que se atende, en ausencia das persoas coidadoras, e poderá prestar as seguintes tarefas::

 1. Compañía activa: manter conversación, lectura e apoio.
 2. Acompañamento a paseos e axuda para desprazamentos.
 3. Aseo, hixiene persoal e mobilización.
 4. Administración de alimentos: poñer ou dar alimentos preparados previamente polos familiares.
 5. Administrar medicación oral segundo as indicacións dos familiares e prestar coidados mínimos a enfermos crónicos.
 6. Acompañamento a actividades culturais e de lecer.
 7. Calquera outra tarefa implícita no desenvolvemento das anteriores.

Cando nun domicilio se atenda máis dunha persoa usuaria, as tarefas que se presten deberán ser compatibles coa vixilancia e atención de todas elas.

Contía da axuda:

Pode acadar ata o 100 % do custo das actuacións previstas na relación da epígrafe anterior cun máximo de 1.000 euros por beneficiario/ano.

A contía da axuda farase efectiva unha vez que se presente a documentación xustificativa

Modalidade de Respiro en residencia

A axuda consistirá nunha achega para contribuír ao pagamento da residencia ante unha necesidade puntual nos supostos convenientemente acreditados. Para dar resposta á necesidade de descanso da persoa coidadora, esta modalidade establece a posibilidade de que a persoa en situación de dependencia ou con discapacidade poida acceder temporalmente a un centro residencial dotado dos recursos necesarios para prestarlle unha atención integral.

Servizos:

 1. Aloxamento e manutención completa en cuartos dobres adecuados ás limitacións e necesidades das persoas beneficiarias. No caso de que unha persoa beneficiaria desexe ocupar unha habitación individual, estará supeditado á dispoñibilidade do centro e deberá aboar pola súa conta o pagamento do suplemento que lle corresponda.
 2. Menú axeitado baixo supervisión médica.
 3. Atención integral que comprende: coidado persoal, control e protección, prestación das axudas necesarias para a realización das actividades da vida diaria (aseo, vestido, comida...).
 4. Atención médica, psicolóxica e social (tendo en conta as indicacións e tratamento que a persoas usuarias teñan prescrito polos seus especialistas, se for o caso).

Contía da axuda:

Consistirá nunha achega que pode acadar ata o 100 % do custo das actuacións previstas na relación anterior cun máximo de 1.500 euros por beneficiario/ano.

A  axuda farase efectiva unha vez que se presente a documentación xustificativa.

Requisitos dos centros que prestan os servizos

O centros residenciais elixidos polos beneficiarios do programa deberán de estar autorizados pola Consellería de Política Social para a atención de persoas en situación de dependencia para poderen prestar o programa de Respiro Familiar.

Para tal fin, desde as xefaturas territoriais da Consellería de Política Social informarase os centros residenciais con prazas privadas que reúnan os requisitos anteriores das condicións que se establecen para este programa, para os efectos da elaboración dunha listaxe de centros habilitados para a prestación do servizo.

Estas listaxes de centros están abertos a actualizacións:

Compatibilidade con outras axudas ou subvencións públicas

A percepción destas axudas é compatible con outras subvencións, axudas e ingresos ou recursos para a mesma finalidade procedentes de calquera outra Administración ou ente público ou privado.

No caso de se percibiren outras axudas, deberase acreditar documentalmente a súa natureza e contía, así como calquera circunstancia que poida afectar substancialmente a execución das actuacións. A comunicación deberase efectuar tan axiña como se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.

En ningún caso o importe das axudas concedidas ao abeiro desta orde poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con subvencións ou axudas, supere o custo do servizo recibido.

Documentación

Anexo I Solicitude presencial ou tramitación en liña

 1. Copia do contrato de prestación de servizos, ou documento similar acreditativo da prestación do servizo, asinado pola entidade titular da residencia (modalidade Respiro en residencia).
 2. De ser o caso, copia do contrato asinado coa entidade prestadora do servizo de axuda no fogar ou contrato ou ampliación do contrato da persoa coidadora ou empregada de fogar.
 3. Anexo II, relativo á comprobación de datos do dependente.
 4. Informe social (Anexo III) ou no modelo Informe Social Unificado (ISU)relativo á persoa dependente, só naqueles casos que non exista recoñecemento de grao dependencia ou que variasen as circunstancias desde a valoración da dependencia.
 5. Informe médico relativo á persoa dependente segundo o modelo do Sergas, só naqueles casos en que non exista recoñecemento do grao dependencia
 6. Xustificación documental da situación de respiro do coidador.
 7. Certificado do grao de discapacidade da persoa dependente se non fose expedido pola Xunta de Galicia.
 8. Documento que acredite oficialmente a situación familiar ou declaración responsable desta por parte do solicitante.

Lugar de presentación de solicitudes

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Prazo

Ata o 30 de setembro de 2021.

Actividades 25N | Concello de Boiro

O Concello de Boiro manifesta o seu rexeitamento ante todo tipo de violencia, polo que, para conmemorar o Dia Internacional para a Eliminación da Violencia de Xénero, o Concello de Boiro organiza unha serie de actividades, como un stand con actividades e obradoiros para sensibilizar e romper cos estereotipos. 

Debido á situación epidemiolóxica do municipio, este ano non se vai convocar o minuto de silencio nin se vai facer de xeito presencial a lectura do manifesto, para evitar as aglomeracións, senón que se fará a través das Redes Sociais. 

 

Martes 24 de novemebro - Stan de Agresión Off

Praza de Galicia, de 11.00 a 17.00 horas

Obradoiros e outras actividades lúdico-formativas sobre a violencia de xénero: 

 • Canto de estereotipada está a túa mente? Actividade consitente en escoitar e reflexionar acerca de diferentes mensaxes que poidan inducir, moitas veces de xeito inconsciente, a pensamentos estereotipados. 
 • A ruleta do amor romántico. Xogo interactivo consistente en facer xirar a ruleta dos mitos sobre o amor romántico. Cando esta se pare nun mito en concreto, a persoa que xoga debe argumentar o que pensa sobre a frase que corresponda. 
 • Non me contes contos. Proxección de diferentes fragmentos de contos fábilas, refráns e ditos populares, co obxectivo de invitar á reflexión acerca da importancia da información que recibimos e, sobre todo, transmitimos. 
 • Onde está o límite? Exposición escalonada (semellando graficamente a imaxe dun termómetro) de diferentes actitudes ou comportamentos que se poden dar dentro da parella. De xeito individual ou grupal, os participantes deben decidir onde poñen o seu límite, xerand así o debate sobre a delgada liña que separa unha relación aparentemente sa dunha relación tóxica. 
 • Eu non necesito #filtros. Espellos que deforman ou alteran a imaxe sobre os que haberá rotuladas mensaxen que invitan a reflexionar acerca da imaxe que queremos transmitir en RRSS, incluíndo o uso de filtros para modificar aqueles aspectos físicos que non nos gustan. Neste senso, mediante mensaxes como 'a túa personalidade non tén filtro', preténdese xerar un clima de reflexión que contemple a autoestima e a valoración persoal coma o eixo principal para contruír relacións socio-afectivas saudables. 
 • Estás segur@ de premer o boton de enviar? Os/as participantes nesta actividade deberán decidir, coñecendo previamente os riscos e as consecuencias do sexting, se envían ou non, de xeito hipotético, o contido vinculado a esta práctica. 
 • Kahood da igualdade. Xogo teconolóxico online no que as persoas participantes van poder respostar a diferentes preguntas 'en liña' en directo sobre a violencia de xénero, comporbando ao momento quen acada a puntuación máis alta en cada partida. 
 • A información está ao alcance da túa man. A través de códigos QR os/as participantes poden acceder á información relacionada co programa, como o portal de Igualdade, os enlaces de descarga da APP AgrsiónOFF, nñumeros de teléfono da muller, etc. 
 • O tótem do sexismo. Haberá un totem con palabas ou frases sobre diferentes accións e actividade que aos máis cativos lles poidan resultar familiares. Na parte superior do totem situaranse duas frechas, unha que indica 'nenas' e outra 'nenos'. Os máis cativos deben decidir se as accións citadas son de nenos, de nenas ou de ámbos. Con esra actividade preténdese combater ps estereotipos e o sexismo dende a infancia, esclarecendo que non hai diferencias entre homes e mulleres á hora de realizar este tipo de accións. 
 • Verdade ou mito. Actividade que ten como obxectivo desterrar ideas erróneas sobre a violencia de xénero e as agresións sexuais. 
 • Ampliemos o decalogo contra a violencia sexual. Partindo do decalogo sobre a violencia sexual, animase aos participantes a que engadan mais palabras das xa recollidas no mesmo. 
 • Adiviña a adiviña... quen esta detrás de cada frase? As persoas informadoras do stand propoñeran frases asociadas a profesións que os participantes deben identificar seguindo sexan ditas por unha muller ou por un home, e razoar o porqué. 

 

 

|