Proceso selectivo: listaxe peóns

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a confección dunha listaxe para a contratación laboral temporal de peóns de servizos varios - Programas de integración laboral. 

Para a contratación de persoal, o Concello de Boiro recibiu unha suvbención de 103.996,35 euros do PEL- Concellos da Deputación Provincial da Coruña. 

Os contratos de traballo vanse formalizar baixo a modalidade contractual laboral temporal correspondente segundo se necesite no momento de realizar a contratación.

O sistema de acceso vai ser mediante concurso-oposición libre e o número máximo de integrantes da lista será de 20. 

Presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será de CINCO DÍAS HÁBILES a contar dende o día seguinte ao da publicación das bases no BOP (Núm. 35 do martes 23 de febreiro).

As solicitudes deben presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Boiro, con horario de atención ao público de luns a venres de 9.00 a 13.30 horas, ou a través da Sede Electrónica. 

As persoas que desexen tomar parte nesta selección deben presentar as súas instancias no modelo que se engade como ANEXO II nas bases, dispoñible para descargar nesta páxina, xunto coa demais documentación requirida. 

Requisitos das persoas candidatas

- Ter cumpridos os 16 anos.

- Non padecer enfermidade nin defecto físico ou psíquico que impida o desenvolvemento das funcións propias deste traballo. 

- Non atoparse incurso en causas de incompatibilidade ou incapacidade. 

- Non ser despedido mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha administración pública. 

- Estar en posesión de, como mínimo, 2ºESO ou equivalente. 

- Estar en situación de desemprego. 

As persoas a contratar deberán estar nalgunha das seguintes situacións de exclusión laboral: 

- Mulleres

- Maiores de 45 anos

- Parados de longa duración

- Persoas con discapacidade

- Persoas en situación de drogodependencia

- Persoas que vivan nun fogar onde ninguén teña emprego

- Persoas en fogar monoparental/monomarental

- Persoas con problemas para encontrar emprego polo idioma ou cuestións socioculturais

- Perosas vítimas de violencia de xénero

- Persoas sen fogar

Proceso selectivo

A oposición constará de tres exercicios de carácter obrigatorio: 

Primiero exercicio: contestación por escrito dun cuestionario de 20 preguntas.

Segundo exercicio: realización dunha proba oral sobre as funcións a desenvolver no posto de traballo. 

Proba de coñecemento de lingua galega: as persoas que non puideran aacreditar o coñecemento da lingua galega mediante o certificado da realización do CELGA 1. 

Na fase de concurso valorarase a experiencia profesional e os programas de capacitación, formación e integración no mundo laboral. 

 

Bolsas formación | Concello de Boiro

O Concello de Boiro oferta bolsas de formación para o emprego en educación social, recursos humanos e turismo a través da modalidade de Beca FEUGA. 

O obxectivo desta iniciativa é potenciar a formación e aumentar a empregabilidade no municipio, ofrecer unha experiencia profesional aos estudantes universitarios e poñer en valor as súas ideas participando en proxectos. 

 

Áreas de formación

- Unha bolsa en Educación Social (2 meses)

- Unha bolsa en Persoal e Recursos Humanos (2 meses)

- Unha bolsa en Turismo (2 meses) 

 

Requisitos das persoas solicitantes

- Grado universitario nos últimos tres anos

- Ser menor de 31 anos 

- Estar inscrito no Servizo Público de Emprego

 

Inscricións

web FEUGA 
 
https://www.feuga.es/becas/ 

Proceso selectivo: listaxe conserxe mantedor

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a confección dunha lista de contratación de conserxe mantedor. 

Publicación da convocatoria no BOP nº26 do martes 9 de febreiro de 2021

Os contratos vanse formalizar baixo a modalidde contractual laboral temporal de postos de conserxe mantedor e o sistema de acceso será de libre oposición. 

O número máximo de prazas será de 20. 

 

Publicada a relación provisional de amitidos e excluídos, pode consultarse aqui

O prazo de presentación de enmendas será de cinco días hábiles a contar dende o día seguinte ao da publicación desta resolución. 

 

Prazo e presentación de solicitudes

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PECHADO

As persoas interesadas deberán presentar as súas instancias no modelo que se engade como ANEXO II nas bases e se pode descargar nesta páxina. 

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a contar dende o día seguinte ao da publicación do anuncio de convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. 

As solicitudes poderán presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Boiro, aberto de luns a venres en horario de 9:00 a 13:30 horas, ou a través da sede electrónica. 

 

Requisitos das persoas candidatas

- Posuír a titulación de, como mínimo, Graduado Escolar, Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria, Formación Profesional de Primeiro Grao ou equivalente. 

- Estar en posesión do permiso de conducir clase B

- Ter a nacionalidade española ou algunha outra que permita o acceso ao emprego público. 

- Non atoparse incurso en causas de incompatibilidade ou incapacidade co Concello de Boiro. 

- Non ser despedido, mediante expediente disciplinario, do servizo de ningunha administración pública. 

- Ter cumpridos os 16 anos. 

- Posuír as capacidades físicas e psíquicas que sexan necesarias para o desempeño das correspondentes funcións ou tarefas. 

 

 

 

Seguridade e Medio Ambiente: Limpeza de espazos abertos e instalacións industriais

O Concello de Boiro colabora coa Deputación Provincial da Coruña para a formación de mozos e mozas menores de 30 anos nun curso de "SEGURIDADE E MEDIO AMBIENTE: LIMPEZA DE ESPAZOS ABERTOS E INSTALACIÓNS INDUSTRIAIS", que a administración provincial desenvolve no marco do proxecto EIXO_Estratexia de Inserción Xove do Plan de Emprego Local (PEL). 

A formación vaise levar a cabo en Muros e consta de 80 horas de práctica e 60 horas de prevención de riscos laborais. 

 

Inscricións e prazo

O prazo de inscrición está aberto ata o4 de marzo de 2021 ás 14.00 horas

Podes inscribirte no Servizo de Orientación Laboral do Concello de Boiro, a través do enderezo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. ou o teléfono 981 84 26 09

Máis información en https://emprego.dacoruna.gal/ 

Recoñecemento das competencias profesionais

O servizo de Orientación Laboral do Concello de Boiro informa de que está aberto o prazo para o recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou formación para a obtención de certificados de profesionalidade do ano 2021 que convoca a Consellería de Emprego e Igualdade. 

DOG Núm. 8, do xoves 14 de xaneiro de 2021.

Requisitos

- Acreditación a través de experiencia laboral: 3 anos traballados cun mínimo de 2.000 horas traballadas en total, nos últimos 10 anos. 

- Acreditación a través da formación non formal: 300 horas nos últimos 10 anos. 

 

Cualificación que se convocan

- Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (SSC089_2): 325 prazas

- Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (SSC320_2): 225 prazas

- Socorrismo en espazos acuáticos naturais (AFD350_2): 150 prazas

- Socorrismo en instalacións acuáticas (AFD096_2): 150 prazas

- Operacións de vixilancia e extinción de incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural (SEA595_2): 150 prazas

- Vixiancia e seguridade privada nas unidade de competencia UC0080_2 e UC0081_2: 162 prazas

- Servizos para o control de pragas (nesta cualificaicón non se admiten novas solicitudes e só poden presentarse as persoas que quedaron en listaxe de agarda na anteriro convocatoria) 

 

Prazo de prensentación de solicitudes

O prazo de inscrición está aberto dende o 15 de xaneuiro e ata o 11 de febreiro de 2021 (ambos os dous incluídos).

 

Máis información

Servizo de orientación laboral do Concello de Boiro

Telf. 981 842 609

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. 

 

 

Descargas:
Download this file (CONVOCATORIA.pdf)CONVOCATORIA.pdf
|