Proceso selectivo: listaxe conserxe mantedor

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a confección dunha lista de contratación de conserxe mantedor. 

Publicación da convocatoria no BOP nº26 do martes 9 de febreiro de 2021

Os contratos vanse formalizar baixo a modalidde contractual laboral temporal de postos de conserxe mantedor e o sistema de acceso será de libre oposición. 

O número máximo de prazas será de 20. 

 

Publicada a relación provisional de amitidos e excluídos, pode consultarse aqui

O prazo de presentación de enmendas será de cinco días hábiles a contar dende o día seguinte ao da publicación desta resolución. 

 

Prazo e presentación de solicitudes

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PECHADO

As persoas interesadas deberán presentar as súas instancias no modelo que se engade como ANEXO II nas bases e se pode descargar nesta páxina. 

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a contar dende o día seguinte ao da publicación do anuncio de convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. 

As solicitudes poderán presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Boiro, aberto de luns a venres en horario de 9:00 a 13:30 horas, ou a través da sede electrónica. 

 

Requisitos das persoas candidatas

- Posuír a titulación de, como mínimo, Graduado Escolar, Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria, Formación Profesional de Primeiro Grao ou equivalente. 

- Estar en posesión do permiso de conducir clase B

- Ter a nacionalidade española ou algunha outra que permita o acceso ao emprego público. 

- Non atoparse incurso en causas de incompatibilidade ou incapacidade co Concello de Boiro. 

- Non ser despedido, mediante expediente disciplinario, do servizo de ningunha administración pública. 

- Ter cumpridos os 16 anos. 

- Posuír as capacidades físicas e psíquicas que sexan necesarias para o desempeño das correspondentes funcións ou tarefas. 

 

 

 

|