Proceso selectivo: oficial Policía Local (promoción interna)

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a provisión dunha praza de oficial da policía local (persoal funcionario) por promoción interna, correspondente Oferta de Emprego Público do Concello de Boiro 2019. 

Publicada a listaxe provisional de admitidos/as (26/08/2021), que pode consultase aqui

Publicada a listaxe definitiva de admitidos/as (05/10/2021), que pode consultarse aqui

Publicadas as puntuacións provisionais da fase de concurso (19/10/2021), que poden consultarse aqui

O tribunal acorda un prazo de DEZ DÍAS para a presentación de alegacións

|