Resolución de alcaldía: Substituc. Mellora Abast. de auga potable

Visto o expediente mediante procedemento aberto e tramitación urxente, da subministración dos materiais de fontanería para a execución da obra "Substitución e mellora do abastecemento de auga potable tramo de Boiro a Cabo de Cruz tramo Avda. de Compostela", aprobado por acordo da Xunta de Goberno Local de data 18 de setembro de 2012.

|