Axuda no fogar (Formalización contrato)

Por acordo da Xunta de Goberno Local de  data 6 de agosto de 2013, adxudicouse o contrato do Servicio Axuda no Fogar do Concello de Boiro, o que se publica para os efectos do artigo 154 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.

|