Colaboración na xestión recadatoria do Concello de Boiro

De conformidade co previsto no artigo 154 do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de contratos do sector público, faise público, para xeral coñecemento, a adxudicación e formalización do contrato de obras denominado "Colaboración na xestión recadatoria do Concello de Boiro"

|