Proceso selectivo: persoal docente e directivo Obradoiro de Emprego en xestión forestal

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a selección do persoal docente e directivo para o Obradoiro de Emprego en xestión forestal Torre Goiáns II - Boiro que se vai realizar durante o curso 2022-2023 con 12 meses de duración. 

O BOP núm. 15 de setembro de 2022 publica as bases da convocatoria, que poden consultarse aqui

 

1. Director/a

Publicada a relación provisional de admitidos e excluídos (22/09/2022), que pode consultarse aqui

Publicada a relación definitiva de admitios e excluídos (26/09/2022), que pode consultarse aqui

Publicada a acta de valoración de entrevistas (27-09-2022), que pode consultarse aqui

Publicada a acta de valoración de méritos (27-09-2022), que pode consultarse aqui

Publicadas as puntuacións definitivas e proposta de contratación (30-09-2022), que se pode consultar aqui

2. Mestre aproveitamentos forestais 

Publicada a relación provisional de admitidos e excluídos (22/09/2022), que pode consultarse aqui

Publicada a relación definitiva de admitios e excluídos (26/09/2022), que pode consultarse aqui

Publicada a acta de valoración de entrevistas (27-09-2022), que pode consultarse aqui

Publicada a acta de valoración de méritos (27-09-2022), que pode consultarse aqui

Publicadas as puntuacións definitivas e proposta de contratación (30-09-2022), que se pode consultar aqui

3. Mestre repoboacións forestais e tratamentos silvícolas 

Publicada a relación provisional de admitidos e excluídos (22/09/2022), que pode consultarse aqui

Corrección de erros na relación inicial. 

Publicada a relación definitiva de admitios e excluídos (26/09/2022), que pode consultarse aqui

Publicada a acta de valoración de entrevistas (27-09-2022), que pode consultarse aqui

Publicada a acta de valoración de méritos (27-09-2022), que pode consultarse aqui

Publicadas as puntuacións definitivas e proposta de contratación (30-09-2022), que se pode consultar aqui

4. Mestre educación básica 

Publicada a relación provisional de admitidos e excluídos (22/09/2022), que pode consultarse aqui

Publicada a relación definitiva de admitios e excluídos (26/09/2022), que pode consultarse aqui

Publicada a acta de valoración de entrevistas (27-09-2022), que pode consultarse aqui

Publicada a acta de valoración de méritos (27-09-2022), que pode consultarse aqui

Publicadas as puntuacións definitivas e proposta de contratación (30-09-2022), que se pode consultar aqui

5. Técnico/a forestal 

Publicada a relación provisional de admitidos e excluídos (22/09/2022), que pode consultarse aqui

Publicada a relación definitiva de admitios e excluídos (26/09/2022), que pode consultarse aqui

Publicada a acta de valoración de entrevistas (27-09-2022), que pode consultarse aqui

Publicada a acta de valoración de méritos (27-09-2022), que pode consultarse aqui

Publicadas as puntuacións definitivas e proposta de contratación (30-09-2022), que se pode consultar aqui

  

--- 

Requisitos xerais das persoas candidatas

- Posuír a nacionalidade española ou calquera outra que permita o acceso ao emprego público. 

- Non padecer enfermidade ou defecto físico ou psíquico que impida o desempeño das funcións propias do posto de traballo. 

- Non ter sido despedido mediante expediente disciplinaro de ningunha Administración pública. 

- Non incorrer en causa de incompatibilidade ou incapacidade. 

 

Requisitos específicos das persoas candidatas 

  • Un/ha director/a 

- Estar en posesión do título universitario de grao. 

- Experiencia mínima de 6 meses en tarefas de dirección. 

- Posuír un título acreditativo do nivel de coñecemento de lingua galega CELGA 4. 

- Permiso de conducir B. 

  • Un/ha mestre/a para a especialidade de aproveitamentos forestais

- Titulación: 

· Enxeñeiro de Montes 

· Enxeñeiro técnico forestal 

· Técnico Superior en Xestión e organización dos recursos naturais e paisaxisticas 

· Certificado de profesionalidade de N3 da familia profesional de Agraria na área Forestal. 

- Posuír un título acreditativo do nivel de coñecemento de lingua galega CELGA 4. 

- Permiso de conducir B. 

  • Un/ha mestre/a para a especialidade de repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

- Titulación: 

· Licenciado, enxeñeiro, arquitecto ou o título de grao correspondente ou outros títulos equivalentes. 

· Diplomado, enxeñeiro técnico, arquitecto técnico ou o título de grao correspondente ou outros títulos equivalentes. 

· Técnico Superior da familia profesional agraria

· Certificado de profesionalidade de nivel 3 da familia profesional de Forestal. 

- Posuír un título acreditativo do nivel de coñecemento de lingua galega CELGA 4. 

- Permiso de conducir B. 

  • Un/ha titor/a e mestre/a de educación básica 

- Titulación universitaria de licenciatura ou grao en pedagoxía, psicopedagoxía ou psicoloxía. 

- Experiencia mínima de 6 meses en tarefas de titoría e/ou docencia. 

- Posuír un título acreditativo do nivel de coñecemento de lingua galega CELGA 4. 

  • Un/ha técnico/a forestal 

- Titulación de Ciclo formativo grao medio en aproveitamento e conservación do medio natural. 

- Experiencia profesional mínima de 6 meses. 

Descargas:
Download this file (1.1. Director. Relación inicial admitidos e excluidos (22-09-2022).pdf)1.1. Director. Relación inicial admitidos e excluidos (22-09-2022).pdf
Download this file (1.2. Director_a. Relación final de admitidos e excluídos (26-09-2022).pdf)1.2. Director_a. Relación final de admitidos e excluídos (26-09-2022).pdf
Download this file (1.3. Director_a. Valoración entrevista - obradoiro de emprego (27-07-2022).pdf)1.3. Director_a. Valoración entrevista - obradoiro de emprego (27-07-2022).pdf
Download this file (1.4. Director_a. Valoración curriculum - obradoiro de emprego (27-09-2022).pdf)1.4. Director_a. Valoración curriculum - obradoiro de emprego (27-09-2022).pdf
Download this file (1.5. Director_a . Puntuacións definitivas e proposta contratación (30-09-2022).pdf)1.5. Director_a . Puntuacións definitivas e proposta contratación (30-09-2022).pdf
Download this file (2.1. Mestre aproveitamentos forestais. Relación inicial admitidos e excluidos (22-09-2022).pdf)2.1. Mestre aproveitamentos forestais. Relación inicial admitidos e excluidos (22-09-2022).pdf
Download this file (2.2. Mestre aproveiramentos forestais. Relación final admitidos mestre aproveitamentos (26-09-2022).pdf)2.2. Mestre aproveiramentos forestais. Relación final admitidos mestre aproveitamentos (26-09-2022).pdf
Download this file (2.3. Mestre aproveitamentos forestais. Valoración entrevista - obradoiro emprego (27-09-2022).pdf)2.3. Mestre aproveitamentos forestais. Valoración entrevista - obradoiro emprego (27-09-2022).pdf
Download this file (2.4. Mestre aproveitamentos forestais. Valoración méritos - obradoiro emprego (27-09-2022).pdf)2.4. Mestre aproveitamentos forestais. Valoración méritos - obradoiro emprego (27-09-2022).pdf
Download this file (2.5. Mestre aprobeitamentos forestais. Puntuacións definitivas e proposta contratación (30-09-2022).pdf)2.5. Mestre aprobeitamentos forestais. Puntuacións definitivas e proposta contratación (30-09-2022).pdf
Download this file (3.1. Mestre repoboacións forestais. Relación inicial admitidos e excluidos (22-09-2022).pdf)3.1. Mestre repoboacións forestais. Relación inicial admitidos e excluidos (22-09-2022).pdf
Download this file (3.1.1. Corrección erros relación inicial - mestre repoboacións forestais (26-09-2022).pdf)3.1.1. Corrección erros relación inicial - mestre repoboacións forestais (26-09-2022).pdf
Download this file (3.2. Mestre repoboacións. Relación final de admitidos e excluídos (26-09-2022).pdf)3.2. Mestre repoboacións. Relación final de admitidos e excluídos (26-09-2022).pdf
Download this file (3.3. Mestre repoboacións forestais. Valoración entrevista - obradoiro emprego (27-09-2022).pdf)3.3. Mestre repoboacións forestais. Valoración entrevista - obradoiro emprego (27-09-2022).pdf
Download this file (3.4. Mestre repoboacións forestais. Valoración méritos - obradoiro de emprego (27-09-2022).pdf)3.4. Mestre repoboacións forestais. Valoración méritos - obradoiro de emprego (27-09-2022).pdf
Download this file (3.5. Mestre repoboacións. Puntuacións definitivas e proposta contratación (30-09-2022).pdf)3.5. Mestre repoboacións. Puntuacións definitivas e proposta contratación (30-09-2022).pdf
Download this file (4.1. Mestre educación básica. Relación inicial admitidos e excluidos (22-09-2022).pdf)4.1. Mestre educación básica. Relación inicial admitidos e excluidos (22-09-2022).pdf
Download this file (4.2. Mestre educación básica. Relación final de admitidos e excluídos (26-09-2022).pdf)4.2. Mestre educación básica. Relación final de admitidos e excluídos (26-09-2022).pdf
Download this file (4.3. Mestre educación básica. Valoración entrevista - obradoiro de emprego (27-09-2022).pdf)4.3. Mestre educación básica. Valoración entrevista - obradoiro de emprego (27-09-2022).pdf
Download this file (4.4. Mestre educación básica. Valoración méritos - obradoiro de emprego (27-09-2022).pdf)4.4. Mestre educación básica. Valoración méritos - obradoiro de emprego (27-09-2022).pdf
Download this file (4.5. Titor-a. Puntuacións definitivas e proposta contratación (30-09-2022).pdf)4.5. Titor-a. Puntuacións definitivas e proposta contratación (30-09-2022).pdf
Download this file (5.1. Técnico forestal. Relación inicial admitidos e excluidos (22-09-2022).pdf)5.1. Técnico forestal. Relación inicial admitidos e excluidos (22-09-2022).pdf
Download this file (5.2. Técnico_a forestal. Relación final de admitidos (26-09-2022).pdf)5.2. Técnico_a forestal. Relación final de admitidos (26-09-2022).pdf
Download this file (5.3. Técnico forestal. Valoración entrevistas - obradoiro emprego (27-09-2022).pdf)5.3. Técnico forestal. Valoración entrevistas - obradoiro emprego (27-09-2022).pdf
Download this file (5.4. Técnico forestal. Valoración méritos - obradoiro emprego (27-09-2022).pdf)5.4. Técnico forestal. Valoración méritos - obradoiro emprego (27-09-2022).pdf
Download this file (5.5. Técnico forestal. Puntuacións definitivas e proposta contratación (30-09-2022).pdf)5.5. Técnico forestal. Puntuacións definitivas e proposta contratación (30-09-2022).pdf
Download this file (ANUNCIO. Data de entrevistas.pdf)ANUNCIO. Data de entrevistas.pdf
Download this file (BASES.pdf)BASES.pdf
Download this file (INSTANCIA DIRECTOR_A OBRADOIRO.doc)INSTANCIA DIRECTOR_A OBRADOIRO.doc
Download this file (INSTANCIA MESTRE APROVEITAMENTOS FORESTAIS OBRADOIRO.doc)INSTANCIA MESTRE APROVEITAMENTOS FORESTAIS OBRADOIRO.doc
Download this file (INSTANCIA MESTRE REPOBOACIÓNS.doc)INSTANCIA MESTRE REPOBOACIÓNS.doc
Download this file (INSTANCIA TÉCNICO_A FORESTAL OBRADOIRO.doc)INSTANCIA TÉCNICO_A FORESTAL OBRADOIRO.doc
Download this file (INSTANCIA TITOR_A OBRADOIRO.doc)INSTANCIA TITOR_A OBRADOIRO.doc
|