Servizo de limpeza de parcelas, solares e edificacións

Ordenanza fiscal nº 26, reguladora da taxa polo servizo de limpeza de parcelas, solares e edificacións.

|