Alleamento parcela P1 de Espadañal 2 (Adxudicación)

2.9. Acordo de adxudicación do alleamento dunha parcela do patrimonio municipal do solo (Parcela P1 de Espadañal 2).

|