Perfil do Contratante

Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á actividade contractual do Concello de Boiro, ponse a disposición de todos os interesados o presente PERFIL DE CONTRATANTE, de conformidade co establecido na Lei 30/2007 de Contratos do Sector Público.

A partir do 9 de outubro de 2013 o perfil do contratante do Concello de Boiro queda residenciado no PcPG da Xunta de Galicia.

|