Subvencións a clubs e entidades deportivas | Concello de Boiro

 O Concello de Boiro convoca unha liña de axudas para apoiar ás entidades deportivas sen ánimo de lucro na súa participación en ligas ou competicións oficiais a nivel comarcal, provincial, autonómico ou estatal nas modalidades deportivas implantadas en Boiro. 

O BOP núm. 17 do 25 de xaneiro de 2023 publica as bases da convocatoria, que se poden consultar aqui

Publicada a resolución provisonal de concesión das bolsas (07/08/2023), que se pode consultar aqui

O prazo de presentación de alegacións é de DEZ DÍAS. 

 

Obxecto das axudas 

O obxecto destas subvencións é financiar os gastos federativos; seguros, salarios e Seguridade Social; gastos de xestión (bancos, xestorías...); gastos de publicidade (megafonñia, cartelería, web...); gastos de comunicación (teléfono, internet...); gastos de roupa e lavandería; formación; ximnasio, fisioterapia e farmacia; material de oficina; compras de aprovisionamentos; gastos derivados de desprazamentos, hospedaxes, aloxamentos e manutención; arbitraxes; premios, trofeos e obsequios; equipamento deportivo. 

Prazo e presentación de solicitudes 

As solicitudes presentaranse mediante a sede electrónica do Concello de Boiro (https://boiro.sedelectronica.gal/info.0

O prazo é de 10 días hábiles a contar dende o día seguinte ao da publicación das bases no Boletín Oficial da Provincia. Data de publicación do BOP: 25/01/2023. 

 

Requisitos

- Club ou entidade deportiva federada con razón social no municipio de Boiro que participe en competición oficial estable. 

- Carecer de fins de lucro. 

- Estar inscrito no Rexistro de Entidades do Concello de Boiro. 

- Estar inscrito no Rexistro de Asociacións Deportivas da Xunta. 

- Non incurrir en algún dos supostos de incapacidade ou incompatibilidade para a recepción de axudas ou subvencións públicas. 

- Ter certificado dixital ou DNI electrónico. 

 

 

|