Bases reguladoras do proceso selectivo de socorristas - Fomento de emprego

Bases reguladoras do proceso selectivo para a selección de socorristas acuáticos en espazos naturais - Fomento de Emprego- persoal laboral temporal.

Os contratos de traballo formalizaranse baixo a modalidade contractual laboral temporal por obra ou servizo e o sistema de acceso será mediante oposición libre. 

A regulación do procedemento para a cobertura con carácter laboral temporal de, como máximo 15 socorristas acuáticos en espzos naturais, estando condicionado este número de contratacións ás que realmente se concedan na Resolución de concesión de subvención da Consellería de Emprego e Igualdade polo que se establecen as bases reguladoras paa a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración. 

 

Relación provisional de admitidos/as e excluidos/as no proceso selectivo de socorristas, que pode consultarse aqui

Relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as no proceso selectivo de socorristas, que pode consultarse aqui

Puntuacións do exame e proposta de contratación, que pode consultarse aqui

 

 

Proceso selectivo: peóns de servizos varios

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a confección dunha listaxe de contratación para a cobertura temporal de peóns de servizos varios. 

O sistema de acceso é de oposición. 

Os contratos de traballo formalizaranse baixo a modalidade contractual laboral temporal necesario en cada caso concreto. 

Anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia nº 118 do venres 25 de xuño de 2021

Relación provisional de admitidos/as e excluídos/as, publicada o 05/07/2021, que pode consultarse aqui

Relación definitiva de admitidos/as e excluidos/as, publicada o 08/07/2021, que pode consultarse aqui

Resultados provisionais do primeiro exame, publicados o 13/07/2021, que poden consultarse aqui

Resultados definitivos do proceso selectivo, publicados o 15/07/2021, que poden consultarse aqui

 

Presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes é de cinco días hábiles a contar dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP (25/06/2021). 

As solicitudes deben presentarse no rexistro xeral do Concello de Boiro, aberto de luns a venres en horario de 9.00 a 13.30 horas, ou a través da sede electrónica dispoñible na web municipal. 

A documentación a presentar é a seguinte: 

- Instancia de solicitude (ANEXO) 

- DNI

- Titulación 

- Copia do certificado que acredite, como mínimo, CELGA 1 ou equivalente. 

 

Requisitos das persoas aspirantes

- Ter cumpridos os 16 anos.

- Posuír as capacidades físicas e psíquicas.

- Estar en posesión de, como mínimo, 2º da ESO (Educación Secundaria Obrigatoria) ou equivalente. 

- Non estar afectado/a por motivos de incompatibilidades. 

 

Proceso selectivo: socorristas

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a confección dunha listaxe de contratación persoal laboral temporal de socorrista acuático en espazos naturais.

O sistema de acceso será mediante oposición libre e os contratos de traballo vanse formalizar baixo a modalidade contractual laboral temporal correspondente segundo se necesite no momento de realizar a contratación. O número máximo de candidatos/as é de 50. 

As bases e anuncio da convocatoria publicase no Boletín Oficial da Provincia núm.108 do xoves 10 de xuño de 2021

Relación provisional de admitidos/as no proceso, que pode consultarse aqui

Relación definitiva de admitidos/as no proceso, que pode consultarse aqui

Puntuacións provisionais do proceso, que poden consultarse aqui

Presentación de solicitudes

As persoas candidatas deben presentar o modelo de instancia que se inclúe como ANEXO na sede electrónica do Concello de Boiro (https://boiro.sedelectronica.gal/info.0) ou no rexistro xeral, aberto de luns a venres de 9.00 a 13.30 horas. 

 

Requisitos das persoas candidatas

- Ter cumpridos os 16 anos e non exceder a idade máxima de xubilación

- Non padecer enfermidade ou defecto físico ou psíquico que impida o desenvolvemento das funcións propias do traballo

- Estar en posesión do título de graduado en educación secundaria obrigatoria 

- Estar inscrito no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

|