40/2022. Asistente domicilio (tempo completo)

O BOP núm. 238 do luns 19 de decembro de 2022 publica as bases xerais e específicas da convocatoria para a estabilización de emprego temporal da oferta de emprego público extraordinaria 2022 do Concello de Boiro. 

As bases específicas que rexerán a convocatoria do proceso selectivo para a provisión en propiedade de dúas prazas de asistente a domicilio persoal laboral fixo, poden consultarse aqui. 

Denominación: Asistente a domicilio

Clasificación: persoal laboral fixo. Grupo E. Xornada completa. 

 

Publicada a relación provisional de persoas admitidas e excluídas (20/03/2023) que se pode consutar aqui

Publicada a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas (18/04/2023), que se pode consultar aqui

Publicada a acta da sesión do tribunal (26/04/2023), que se pode consultar aqui

Publicada a acta da sesión do tribunal e proposta de contratación (12/05/2023), que se pode consultar aqui

 

Solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación do estrato do anuncio no Boletín Oficial do Estado. 

O BOE núm. 311 do mércores 28 de decembro de 2022 publica a convocatoria. 

 

Requisitos específicos

Ademais dos establecidos nas bases xerais: 

- Estar en posesión de algún dos seguintes títulos ou equivalente: 

· Técnico/a en coidados auxiliares de enfermería, equivalente ou superior. 

· Técnico/a en atención a persoas en situación de dependencia. 

· Técnico/a de atención sociosanitaria. 

· Técnico Superior en Integración Social. 

· Certificado de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas no domicilio. 

· Certificado de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais ou equivalente. 

· Ter solicitado algún dos dous anteriores certificados de profesionalidade e cumprir os requisitos para obtelo. 

- Estar en posesión do nivel de CELGA 2 ou equivalente. 

- Estar en posesión dos permisos de condución que posibiliten os desprazamentos. 

- Dispoñer de medio de transporte para poder realizar os desprazamentos. 

|