Pleno ordinario do 28 de xullo de 2022 | Concello de Boiro

O Concello de Boiro celebra este xoves o Pleno ordinario correspondente o mes de xullo, que terá lugar ás 20.00 horas no Salón de Plenos da Casa Consistorial. 

A sesión poderase seguir en directo a través da canle de YouTube municipal. 

 

Orde do día da sesión: 

 1. Aprobación, se procede, do ditame sobre a declaración institucional en materia antifraude.
 2. Aprobación inicial, se procede, da modificación puntual do PXOM para a modificación da ordenanza 6.2 “Parque empresarial de Espiñeira”.
 3. Aprobación inicial, se procede, do ditame de crédito extraordinario núm. 1/2022, e modificación das bases de execución orzamentaria número 2/2022 (subvencións nominativas a entidades).
 4. Aprobación inicial, se procede, do ditame de crédito extraordinario núm. 2/2022 financiado co remanente de tesourería para gastos xerais (subvencións de concorrencia deportes).
 5. Aprobación inicial, se procede, do crédito extraordinario núm. 3/2022 financiado con remanente de tesourería para gastos xerais. (adquisición dun vehículo eléctrico para Policía Local).
 6. Aprobación inicial, se procede, do crédito extraordinario núm. 4/2022 financiado con remanente de tesourería para gastos xerais. (obra de construción da cuberta do pavillón municipal da Cachada).
 7. Aprobación inicial, se procede, do ditame do suplemento de crédito 1/2022 financiado con remanente de tesourería para gastos xerais. (financiamento da execución do proxecto para modernización do centro comercial aberto, cofinanciado con fondos Next Generation).
 8. Ratificación, se procede, previa declaración de urxencia da inclusión na orde do día da proposta de alcaldía relativa á aprobación do “Proxecto de dinamización do espazo coworking do Concello de Boiro – LAB Barbanza 2.0” e solicitude de subvención á Deputación provincial.
 9. Moción do grupo municipal popular en relación á transferencia da competencia sobre a xestión do dominio público marítimo-terrestre.
 10. Moción do grupo municipal do BNG sobre a mellora na atención primaria e no servizo de pediatría.
 11. Moción de Boiro Novo para instar á Xunta de Galicia a construción dun pantalán de acceso ao mar para o uso do Club de Remo de Cabo de Cruz.

 

Pleno ordinario do 9 de xuño de 2022 | Concello de Boiro

O Concello de Boiro celebra o vindeiro xoves día 9 ás 20.00 horas o Pleno ordinario correspondente ao mes de xuño. 

A sesión poderase seguir en directo a través da canle de YouTube do Concello de Boiro

 

Orde do día:

 1. Elección Xuíz de Pazo titular.
 2. Aprobación inicial, se procede, do ditame de aprobación da Ordenanza para o uso da lingua galega no concello de Boiro
 3. Ratificación, se procede, da inclusión na orde do día da proposta da alcaldía sobre a aprobación inicial da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por dereitos de exame.
 4. Moción do grupo municipal do BNG sobre a aplicación de solución ós problemas de transporte público.
 5. Moción do grupo municipal do BNG sobre melloras no lugar da Boliña

Pleno Extraordinario do 26 de maio de 2022 | Concello de Boiro

O Concello de Boiro convoca un Pleno Extraordinario o vindeiro xoves 26 de maio de 2022 ás 20.00 horas no Salón de Plenos da Casa Consistorial de Boiro. 

A sesión poderase seguir en directo a través da canle de YouTube do Concello de Boiro. 

 

Orde do día

1. Instar ao goberno de Boiro a que adopte as medidas pertinentes tendentes a cumprir coas obrigas económicas en relación aos distintos clubs da localidade. 

 

Pleno ordinario do 28 de abril de 2022 | Concello de Boiro

O Concello de Boiro celebra o próximo xoves día 28 o Pleno Ordinario correspondente ao mes de abril.

A sesión será ás 20.00 horas no Salón de Plenos da Casa Consistorial e poderase seguir en directo vía streaming a través da canle de YouTube do Concello de Boiro.

A orde do día da sesión será a seguinte:

 1. Aprobación da acta da sesión anterior.
 2. Aprobación, se procede, da Declaración institucional do Concello de Boiro en relación co naufraxio do buque “Villa de Pitanxo”.
 3. Aprobación inicial, se procede, do ditame da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por aproveitamentos especiais da vía pública con caixeiros automáticos e outros elementos análogos aos edificios e con acceso directo dende a vía pública.
 4. Aprobación, se procede, sobre a baixa no inventario municipal de bens do Concello de Boiro, en cumprimento senteza 00655/2020 ditada pola sección 2ª da Sala do Contencioso- administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
 5. Aprobación, se procede, do ditame do Regulamento de honras e distincións do corpo da Policía Local e emerxencias.
 6. Aprobación, se procede, da moción do grupo municipal do BNG sobre o acondicionamento e arranxo do lavadoiro de San.
 7. Aprobación, se procede, da moción do grupo municipal do BNG sobre actuacións a impulsar polos gobernos galego e central para mitigar o impacto do medre disparado da inflación na sociedade e economía galegas.
 8. Aprobación, se procede, da moción do grupo municipal do BNG de apoio ao pobo saharaui.
 9. Aprobación, se procede, da moción de IC Boiro sobre o mantemento do sendeiro do río Breiro.
 10. Aprobación, se procede, da moción de Boiro Novo, para a adhesión do Concello de Boiro á rede de cidades pola bicicleta.
|