Bolsas ao estudantado para o curso 2020/2021

O Concello de Boiro ten por obxecto o establecemento de axudas económicas ao alumnado matriculado en centros públicos que necesite desprazarse ou residir fora do domicilio por razón de estudios, fóra do termo municipal. A dotación total da presente convocatoria será de 5000 euros con cargo á aplicación orzamentaria 326/48000.

Prazo de presentación de solicitudes: 15 días hábiles a contar dende o día seguinte a publicación das bases no Boletín Oficial da Provincia

PRAZO DE PRESENTACIÓN PECHADO

Consulta a resolución de axudas aqui


El ayuntamiento de Boiro tiene por objeto el establecimiento de ayudas económicas al alumnado matriculado en centros públicos que necesite desplazarse o residir fuera del domicilio por razón de estudios, fuera del término municipal. La dotación total de la presente convocatoria será de 5000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 326/48000.

Plazo de presentación de solicitudes: 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de las bases en el Boletín Oficial da Provincia. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN CERRADO

Consulta la resolucion de ayudas aqui

 

 

 

 

 

 

Persoas solicitantes

Deben reunir os seguintes requisitos: 

- Estar empadroados/as en Boiro, cunha antiguidade mínima de 2 anos.

- Ter unha idade máxima de 27 anos

- Non ter repetido o curso anterior

 

Documentación a presentar 

- Anexo I cumprimentado (para descargar nesta mesma páxina)

- DNI da persoa solicitante

- Certificado ou volante de empadroamento da unidade familiar do Concello de Boiro no que conste unha aniguidade mínima da persoa solicitante de 2 anos

- Certificación da conta bancaria

- Copia da matrícula

- Copia do contrato de aluguer ou certificado de aloxamento en residencia universitaria

- Documentacion que acredite: a nota media. A porcentaxe das sinaturas ou créditos matriculados

- Certificacion, no seu caso, de discapacidade da persoa solicitante, condicion de familia numerosa, familia monoparental e orfandade total ou parcial.

- Outra documentacion que se estime oportuuna e non recollida nos apartados anteriores. 

 

 

 

 

|