Bases reguladoras do proceso selectivo de socorristas - Fomento de emprego

Bases reguladoras do proceso selectivo para a selección de socorristas acuáticos en espazos naturais - Fomento de Emprego- persoal laboral temporal.

Os contratos de traballo formalizaranse baixo a modalidade contractual laboral temporal por obra ou servizo e o sistema de acceso será mediante oposición libre. 

A regulación do procedemento para a cobertura con carácter laboral temporal de, como máximo 15 socorristas acuáticos en espzos naturais, estando condicionado este número de contratacións ás que realmente se concedan na Resolución de concesión de subvención da Consellería de Emprego e Igualdade polo que se establecen as bases reguladoras paa a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración. 

 

Relación provisional de admitidos/as e excluidos/as no proceso selectivo de socorristas, que pode consultarse aqui

Relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as no proceso selectivo de socorristas, que pode consultarse aqui

Puntuacións do exame e proposta de contratación, que pode consultarse aqui

 

 

|