Convocatoria de axudas para gastos sociais 2023 | Concello de Boiro

O Concello de Boiro convoca unha liña de axudas destinadas a facer fronte a gastos específicos para persoas con recursos insuficientes co obxectivo de paliar situacións de exclusión social. A finalidade destas axudas é dar resposta a situacións puntuais de necesidade derivadas de gastos específicos relacionados con necesidades básicas.

O BOP núm. 164 do 29 de agosto de 2023 publica as bases reguladoras das axudas do POS+ 2023 para gastos sociais extraordinarios e a súa convocatoria.

As bases poden consultarse AQUI

 

Tipoloxía das axudas 

Liña 1. Reforzo dos servizos e axudas económicas para respiro familiar e medidas de conciliación. 

Liña 2. Reforzo dos dispositivos e axudas económicas para a atención a persoas sen fogar que carezan de medios económicos suficientes para asegurar a cobertura destas necesidades.

Liña 3. Axudas económicas para os gastos de consumo enerxético á persoas consumidoras. 

 

Solicitudes 

A solicitude deberá formularse presentando o Anexo I cumprimentado, xunto coa documentación recollida na base 7ª da convocatoria. 

O prazo de presentación de solicitudes permanecerá aberto ata o 15 de decembro de 2023 ou ata que se remate a consignación orzamentaria. 

 

Máis información 

Departamento de Servizos Sociais do Concello de Boiro 

 

 

|