Licitación de postos vacantes no mercadillo municipal de Boiro | Concello de Boiro

O Concello de Boiro saca a licitación as autorizacións para a ocupación de postos vacantes no mercadillo municipal dos martes de Boiro. 

O BOP núm. 68 do 8 de abril de 2024 publica a relación de postos a licitar e os requisitos. 

Consulta aqui o Prego de cláusulas administrativas.

Consulta aqui o Prego de prescripcións técnicas

Publicada a acta da apertura de ofertas, celebrada o 29/04/2024, que se pode consultar AQUI

 

mercadillo

 

Prazo e presentación de solicitudes 

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 dias naturais a contar dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio. 

A documentación presentarase nun único sobre pechado e identificado no seu exterior, con indicación da licitación á que concorren e firmados polo licitador. 

A documentación deberá presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Boiro, aberto de luns a venres en horario de 9.00 a 13.30 horas. 

 

|