Pleno Odinario do 22 de decembro de 2021 | Concello de Boiro

O Concello de Boiro celebra o vindeiro mércores 22 de decembro o Pleno Ordinario correspondente ao mes de decembro. 

A sesión terá lugar ás 20.00 horas de xeito presencial no Salón de Plenos da Casa Consistorial e poderase seguir en directo vía streaming a través da canle de YouTube do Concello de Boiro

Orde do día da sesión: 

 1. Aprobación, se procede, do ditame da moción do grupo municipal do PSdeG-PSOE de apoio ao sector bateeiro.
 2. Aprobación inicial, se procede, do ditame da ordenanza de medio ambiente do Concello de Boiro.
 3. Aprobación, se procede, do ditame sobre a aprobación do plan normativo anual 2022.
 4. Aprobación, se procede, do ditame de resolución de reclamacións e aprobación definitiva do orzamento do exercicio 2021.
 5. Aprobación, se procede, do ditame da moción de IC Boiro/ Mixto para a modificación da ordenanza fiscal de ITVM.
 6. Aprobación, se procede, do ditame da moción do grupo municipal do BNG sobre o estado das obras de ampliación da estrada de Neixón.

Pleno ordinario do 15 de novembro de 2021 | Concello de Boiro

O Concello de Boiro celebra o vindiro luns día 15 o Pleno ordinario correspondente ao mes de novembro. 

A sesión poderase seguir en directo a través da canle de YouTube do Concello de Boiro

Orde do día:  

 1. Aprobación, se procede, do ditame para a aprobación inicial dos orzamentos municipais para 2021.
 2. Aprobación, se procede, do ditame para a aprobación definitiva da modificación do título X das bases de execución do orzamento prorrogado do 2019 e aprobación do expediente de modificación de créditos núm. 27/2021.
 3. Aprobación, se procede, do ditame para a aprobación do expediente de modificación de créditos núm. 35/2021.
 4. Aprobación, se procede, do ditame para a aprobación do expediente de modificación de créditos núm. 38/2021.
 5. Aprobación, se procede, do ditame para a aprobación do expediente de modificación de créditos núm. 39/2021.
 6. Aprobación, se procede, do ditame de aprobación do proxecto e de solicitude de subvención á Deputación da Coruña para a rehabilitación da Capela do Pazo de Goiáns.
 7. +aprobación, se procede, do ditame para a aprobación do Plan de Acción polo Clima e a Enerxía Sostibles do Concello de Boiro.
 8. Rectificación do acordo plenario do 12/07/2019 sobre réxime retributivo dos membros da corporación.
 9. Moción do grupo municipal do BNG contra a violencia de xénero.
 10. Moción do grupo municipal do BNG en defensa da atención primaria na sanidade pública.

REVOCACIÓN Pleno ordinario do 21 de outubro de 2021 | Concello de Boiro

REVOCACIÓN DA CONVOCATORIA DA SESIÓN DO PLENO ORDINARIO FIXADO PARA O DÍA 21/10/2021 ás 20.00h

A nova convocatoria da sesión celebrarase o vindeiro martes 26 de outubro de 2021 ás 20.00 horas.

O Concello de Boiro celebra o vindeiro xoves 21 de outubro, ás 20.00 horas, unha nova sesión do Pleno Ordinario correspondente ao mes de outubro, que se poderá seguir en directo vía streaming a través da canle de YouTube do Concello de Boiro

A orde do día da sesión será a seguinte: 

 1. Aprobación inicial do ditame da modificación da ordenanza fiscal nº15 reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público local con mesas, cadeiras, tribunas, taboados, quioscos e outros elementos análogos con finalidade lucrativa.
 2. Aprobación do ditame do proxecto para a renovación dos vestiarios do polideportivo e piscina municipal de A Cachada e solicitude de subvención á Deputación provincial.
 3. Aprobación inicial do ditame do expediente de modificación de créditos nº14/2021 de aprobación de aprobación de varias facturas das OPAS 2020 por importe de 224.047,60 euros.
 4. Aprobación inicial do ditame do expediente de modificación de créditos nº28/2021 por importe de 25.000 euros financiado con remanente líquido de tesourería para gastos xerais do proxecto En(clave), proxecto integral de educación, igualdade e saúde.
 5. Aprobación inicial do ditame do expediente de modificación de créditos nº33/2021 financiado con remanente líquido de tesourería para gastos xerais para habilitar o crédito correspondente á aportación municipal no POS+ adicional 2/2021 por importe de 167.234,83 euros.
 6. Aprobación inicial do ditame do expediente de modificación de créditos nº34/2021, de crédito extraordinario por importe de 17.000 euros, financiado con remanente liquido de tesourería para gastos xerais para o subministro de 7 desfibriladores.
 7. Aprobación inicial do ditame do expediente de modificación de créditos nº 36/2021, de crédito extraordinario por importe de 276.199,91 euros financiado con remanente líquido de tesourería para gastos xerais destinado ao proxecto denominado “renovación dos vestiarios do polideportivo e piscina municipal de A Cachada”.
 8. Aprobación inicial do ditame do expediente de modificación de créditos nº37//2021, de crédito extraordinario financiado con remanente líquido de tesourería para gastos xerais para a integración das distintas vídeocámaras de seguridade nun único sistema cctv (circuíto pechado de televisión) por importe de 16.000 euros.
 9. Moción do grupo municipal do BNG sobre o anteproxecto de lei de mellora da xestión do ciclo da auga.
 10. Moción do grupo municipal do BNG sobre a presenza da opción en galego nos contidos televisivos.

 

 

Pleno ordinario do 26 de outubro de 2021 | Concello de Boiro

O Pleno Ordinario do Concello de Boiro correspondente co mes de outubro terá lugar o vindeiro martes 26 de outubro de 2021 ás 20.00 horas no Salón de Plenos da Casa Consistorial de Boiro. A sesión retransmitirase en directo vís streaming e poderase seguir a través da canle de YouTube do Concello de Boiro

A sesión, que estaba prevista para o 21 de outubro, tivo que revocarse por dúbidas na notificación da convocatoria. 

A orde do día da sesión será a seguinte: 

 1. Aprobación inicial do ditame da modificación da ordenanza fiscal nº15 reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público local con mesas, cadeiras, tribunas, taboados, quioscos e outros elementos análogos con finalidade lucrativa.
 2. Aprobación do ditame do proxecto para a renovación dos vestiarios do polideportivo e piscina municipal de A Cachada e solicitude de subvención á Deputación provincial.
 3. Aprobación inicial do ditame do expediente de modificación de créditos nº14/2021 de aprobación de aprobación de varias facturas das OPAS 2020 por importe de 224.047,60 euros.
 4. Aprobación inicial do ditame do expediente de modificación de créditos nº28/2021 por importe de 25.000 euros financiado con remanente líquido de tesourería para gastos xerais do proxecto En(clave), proxecto integral de educación, igualdade e saúde.
 5. Aprobación inicial do ditame do expediente de modificación de créditos nº33/2021 financiado con remanente líquido de tesourería para gastos xerais para habilitar o crédito correspondente á aportación municipal no POS+ adicional 2/2021 por importe de 167.234,83 euros.
 6. Aprobación inicial do ditame do expediente de modificación de créditos nº34/2021, de crédito extraordinario por importe de 17.000 euros, financiado con remanente liquido de tesourería para gastos xerais para o subministro de 7 desfibriladores.
 7. Aprobación inicial do ditame do expediente de modificación de créditos nº 36/2021, de crédito extraordinario por importe de 276.199,91 euros financiado con remanente líquido de tesourería para gastos xerais destinado ao proxecto denominado “renovación dos vestiarios do polideportivo e piscina municipal de A Cachada”.
 8. Aprobación inicial do ditame do expediente de modificación de créditos nº37//2021, de crédito extraordinario financiado con remanente líquido de tesourería para gastos xerais para a integración das distintas vídeocámaras de seguridade nun único sistema cctv (circuíto pechado de televisión) por importe de 16.000 euros.
 9. Moción do grupo municipal do BNG sobre o anteproxecto de lei de mellora da xestión do ciclo da auga.
 10. Moción do grupo municipal do BNG sobre a presenza da opción en galego nos contidos televisivos.

Pleno ordinario do 30 de setembro de 2021 | Concello de Boiro

O Concello de Boiro celebra este xoves 30 de setembro de 2021 ás 20.00 horas a sesión plenaria ordinaria correspondente ao mes de setembro. A sesión completa pode verse a través da canle de YouTube do Concello de Boiro.

A orde do día da sesión é a seguinte:

 1. Aprobación da acta da sesión plenaria do 24/06/2021
 2. Aprobación da conta xeral do exercicio 2020
 3. Aprobación inicial do regulamento do Viveiro de Empresas do Concello de Boiro e a zona Coworking Lab Barbanza e o seu réxime interno.
 4. Modificación do Título X das bases de execución do orzamento prorrogado do 2019 e aprobación do expediente de modificación de créditos nº 27/2021, de créditos extraordinarios e suplementos de crédito, por importe de 326.389,63 euros, financiado con remanente líquido de tesourería para gastos xerais.
 5. Determinación de festivos locais para 2022
 6. Expediente de modificación de créditos nº25/2021 de suplemento de crédito por importe de 119.043,25 euros, financiado con remanente de tesourería para gastos xerais da liquidación 2020 para a “renovación da auga potable en Cabo de Cruz – tramo inserción Curvera ata Subuqueiro.
 7. Modificación de créditos nº 25/2021 de crédito extraordinario por importe de 335.559,58 euros, financiado con remanente de tesourería, para gastos xerais.
 8. Moción do grupo municipal Boiro Novo/ Mixto para o rexeitamento dos actos homófobos acontecidos neste concello.
 9. Moción do grupo municipal PSdeG-PSOE para equiparar real e efectivamente as persoas menores en acollemento familiar á condición de “fillo/a” e o recoñecemento de familias de especial protección ás familias acolledoras, solicitada pola Asociación Galega de familias de Acollida (ACOUGO).
 10. Moción do grupo municipal do BNG sobre asfaltado dunha pista da concentración parcelaria na Cuncheira.
 11. Moción do grupo municipal BNG sobre mellora de habitabilidade e convivencia nos núcleos do río Coroño.
 12. Moción do grupo municipal do BNG sobre mellora en infraestruturas e seguridade no núcleo de Ponte Goiáns.
 13. Moción do grupo municipal de IC Boiro sobre modificación puntual da Relación de Postos de Traballo do Concello de Boiro e a equiparación salarial do corpo da Policía Local cos demais corpos de seguridade estatais e autonómicos.
 14. Moción do grupo municipal do PP para instar ao goberno de España a baixar o prezo da luz actuando sobre determinados impostos e costes regulatorios.
 15. Moción do grupo municipal do PP en apoio do acceso da poboación aos servizos financeiros.
|