Proceso selectivo: Alumnado do "Obradoiro de Emprego en xestión forestal Torre Goiáns" - Boiro

Proceso selectivo alumnado do obradoiro.

Publicada a acta coas puntuacións das entrevistas, que pode consultarse aqui.

Publicada a listaxe de puntuacións iniciais, que pode consultarse aqui

Publicada a listaxe de puntuacións definitivas (13/10/2021), que pode consultarse aqui

 

Proceso selectivo: bolsa emprego TAX

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego que permita nomeamentos interinos como técnicos de administración xeral (TAX). 

O BOP núm. 190 do martes 5 de outubro de 2021 publica as bases da convocatoria. 

 

Presentación de solicitudes

O prazo de presentación de instancias será de 10 días hábiles a contar dende o día seguinte ao da publicación das bases no BOP (05/10/2021).

O modelo de instancia, incluída como Anexo nesta páxina, coa documentación requirida, debe presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Boiro, aberto de luns a venres de 9.00 a 13.30 horas, ou a través da sede electrónica. 

 

Requisitos das persoas aspirantes

- Ter a nacionalidade española ou outra que permita o acceso ao emprego público. 

- Posuñir capacidade funcional para o desenvolvemento das tarefas. 

- Ter cumpridos os 16 anos e non exceder a idade máxima de xubilación forzosa. 

- Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera Administración Pública. 

- Estar en posesión do título de grao, licenciatura, enxeñaría, arquitectura ou equivalente. 

 

 

Proceso selectivo: oficial Policía Local (promoción interna)

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a provisión dunha praza de oficial da policía local (persoal funcionario) por promoción interna, correspondente Oferta de Emprego Público do Concello de Boiro 2019. 

Publicada a listaxe provisional de admitidos/as (26/08/2021), que pode consultase aqui

Publicada a listaxe definitiva de admitidos/as (05/10/2021), que pode consultarse aqui

 

Convocase aos aspirantes para a valoración de méritos da fase do concurso o vindeiro 19/10/2021 ás 10.00 horas na Sala de Xuntas da Casa Consistorial de Boiro

Proceso selectivo: Policía Local - mobilidade

O Concello de Boiro aproba as bases da convocatoria para a provisión en propiedade dunha praza de Policía Local (funcionario de carreira) - quenda de mobilidade horizontal. 

O Boletín Oficial da Provincia núm. 190 do martes 5 de outubro de 2021 publica as bases da convocatoria

 

Presentación de solicitudes

PROCESO PENDENTE DE ABRIR

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, a contar dende o día seguinte ao da publicación das bases no Boletín Oficial do Estado. 

 

Requisitos das persoas aspirantes

O proceso selectivo farase mediante concurso e, as persoas aspirantes, deberán reunir unha serie de requisitos: 

- Estar en posesión do título de bacharel ou técnico. 

- Acreditar estar en posesión dunha categoría igual á da convocatoria como funcionarios/as de carreira, así como antigüidade mínima de 3 anos. 

- Faltarlle, como mínimo, 12 anos para o pase previsto á situación de segunda actividade. 

- Ser titular dos permisos de conducir das clases A2 e B. 

- Non ter sido condenado por delito nin estar inhabilitado para o servizo. 

- Compromiso por escrito de portar armas durante o servizo. 

- Posuír capacidade funcional para o desempeño de tarefas

Proceso selectivo: equipo docente e directivo do "Obradoiro de Emprego en xestión forestal Torre Goiáns - Boiro"

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a selección do persoal directivo e docente do Obradoiro de Emprego xestión forestal Torre Goiáns - Boiro

O BOP núm 186 do mércores 29 de setembro de 2021 publica as bases e convocatoria do proceso. 

Publicada a listaxe provisional de admitidos/as para a praza de director/a (05/10/2021), que poden consultarse aqui

Publicada a listaxe provisional de admitidos/as para a praza de titor/a (05/10/2021), que poden consultarse aqui

Publicada a listaxe provisional de admitidos/as para a praza de mestre/a de Actividades auxiliares de conservación e mellora de montes (05/10/2021), que poden consultarse aqui

Publicada a listaxe provisional de admitidos/as para a praza de mestre/a de Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas (05/10/2021), que poden consultarse aqui

Publicada a relación definitiva de admitidos/as e exluidos/as (08/10/2021), que pode consultarse aqui

Publicadas as puntuacións da entrevista (11/10/2021), que poden consultarse aqui

Publicadas as puntuacións provisionais de valoración de curriculum (11/10/2021), que poden consultarse aqui

Modificación do prazo de presentación de alegacións ata o 14/10/2021

 

Publicada a convocatoria para a proba de lingua galega o xoves 14/10/2021 ás 9.00 horas no salón de plenos da Casa Consistorial. 

 

Presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes é de 5 días naturais a contar dende o día seguinte ao da publicación das bases no BOP.

Prazo aberto do 30-09-2021 ata o 04-10-2021

A presentación de solicitudes debe facerse no Rexistro Xeral do Concello de Boiro, aberto de luns a venres de 9.00 a 13.30 horas, ou a través da sede electrónica. 

 

Persoal a seleccionar 

- Director/a

- Mestres de obradoiro

- Titor/a meste de educación básica

 

 

|