Proceso selectivo: socorristas acuáticos 2023

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a contratación de quince socorristas acuáticos en medios naturais. 

Bases da convocatoria dispoñibles AQUI

Publicada a relación provisional de persoas admitidas e excluídas (19/06/2023), que se pode consultar aqui

Publicada a relación definitva de persoas admitidas e excluídas (21/06/2023), que se pode consultar aqui

Publicadas as puntuacións das probas e proposta de contratación (23/06/2023), que se pode consultar aqui

 

Prazo de presentación de solicitudes 

Inscrición na oficina de emprego (SEPE) ata o 5 de xuño. 

 

Requisitos das persoas candidatas 

- Pertencer a calquera dos Estados asinantes do Tratado da Unión Europea e o Acordo sobre o Espazo Económico Europeo.

- Os estranxeiros que non pertenzan a algún dos Estados asinantes deberán ter permiso de traballo cunha duración mínima de 12 meses. 

- Ter cumpridos os 18 anos e non exceder a idade máxima de xubilación forzosa. 

- Non padecer enfermidade ou defecto físico ou psíquico que impida o desenvolvemento das funcións propias do posto de traballo. 

- Non estar afectado por causas de incompatibilidade. 

- Non ter sido suspendido mediante expediente disciplinario de ningunha Administración pública nin atoparse en inhabilitación absoluta. 

- Estar en posesión de, como mínimo, o título de graduado en educación secundaria obrigatoria. 

- Estar inscrito no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos da Comunidade Autónoma de Galicia. 

- Ser desempregago inscrito no Servizo Público de Emprego de Galicia. 

|