BANDO INFORMATIVO | San Ramón de Bealo 2020

BANDO INFORMATIVO SOBRE A CELEBRACIÓN DE FESTEXOS EN SAN RAMÓN DE BEALO 2020

José Ramón Romero, alcalde do Concello de Boiro

FAI SABER:

Como consecuencia da situación de excepcionalidade provocada pola pandemia producida pola Covid-19, e logo de coñecer as medidas que se están tomando polas administracións autonómicas e nacionais en canto ás medidas de prevención, seguridade e saúde públicas na loita contra o coronavirus, o Concello de Boiro, para garantir a seguridade da poboación e prevención de rebrotes, expón que, con motivo dos festexos de San Ramón de Bealo

COMUNICA:

PRIMEIRO. Que nin o Concello de Boiro nin a Comisión de Festas de San Ramón de Bealo organizan este ano a romaría nin ningún dos festexos que son tradicionais nestas datas, motivo polo que non se celebrará ningún deles.

SEGUNDO. Como consecuencia do anterior este ano NON ESTÁ PERMITIDA a instalación de postos de restauración, hostalería, nin atraccións (lúdicas, musicais, etc.) na contorna da ermida de San Ramón.

TERCEIRO. Lémbrase que de acordo co artigo 1.4 do decreto 159/2019, do 21 de novembro, da Xunta de Galicia, a ACAMPADA TURÍSTICA ESTÁ PROHIBIDA fora dos campamentos de turismo autorizados.

O incumprimento das disposición citas será sancionado segundo o disposto na normativa vixente.

O que se fai público para o seu coñecemento e debido cumprimento.

En Boiro, 21 de agosto de 2020. 

 

José Ramón Romero García

Alcalde

 

DESCARGAR O BANDO 

|