Autorizacións de postos para as Festas do Verán 2023 | Concello de Boiro

O Concello de Boiro convoca o proceso de licitación para outorgamento das autorizacións de uso do dominio público municipal para a instalación de atracción feirais co gallo das festas do verán 2023. 

O BOP núm. 114 do 16 de xuño de 2023 publica o anuncio de licitación. 

O prazo de presentación de solicitudes é de DEZ DÍAS NATURAIS a contar dende o día seguinte ao da publicación do anuncio e estará aberto ata o 26/06/2023. 

|