Proceso selectivo: peón forestal 2022

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a contratación dun peón forestal en modalidade de persoal laboral temporal, durante 9 meses. 

A Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Emprego e Igualdade concedeu ao Concello de Boiro unha subvención para o fomento de emprego no medio rural por importe de 28.750 euros para a realización do servizo de "Valoración forestal das franxas secundarias de prevención de incendios con frondosas autóctonas na parroquia de Boiro". 

O sistema de acceso será mediante oposición libre e o contrato de traballo formalizarase baixo a modalidade contractual laboral temporal. 

Para participar deste proceso selectivo, as persoas aspirantes deberán inscribirse como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia

 

Requisitos das persoas aspirantes 

- Ter a nacionalidade española ou algunha outra que permita o acceso ao emprego público. 

- Non atoparse incurso en causas de incompatibilidade

- Non ser despedido mediante expediente disciplinario

- Ter cumpridos os 16 anos

- Posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas para o desempeño das funcións

- Estar en posesión do certificado de escolaridade, estudos primarios ou equivalente 

- Non ter sido contratadas por un período igual ou superior a nova meses con cargo ás axudas concedidas no ano 2021

 

Presentación de solicitudes

Unha vez mantida a primeira xuntanza coas persoas candidatas, inscritas no Servizo Público de Emprego, as persoas interesadas terán un prazo de cinco días hábiles para presentar as instancias e documentación no Rexistro Xeral do concello de Boiro ou na sede electrónica. 

 

Proceso selectivo: técnico forestal 2022

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a contratación dun técnico en xestión forestal, en modalidade de persoal laboral temporal, durante 9 meses. 

A Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Emprego e Igualdade concedeu ao Concello de Boiro unha subvención para o fomento de emprego no medio rural por importe de 28.750 euros para a realización do servizo de "Valoración forestal das franxas secundarias de prevención de incendios con frondosas autóctonas na parroquia de Boiro". 

O sistema de acceso será mediante oposición libre e o contrato de traballo formalizarase baixo a modalidade contractual laboral temporal. 

Para participar deste proceso selectivo, as persoas aspirantes deberán inscribirse como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia

 

Requisitos das persoas aspirantes 

- Pertencer a calquera dos Estados asinantes da Unión Europea, con coñecementos suficientes de lingua castelá e/ou galega. 

- Ter cumpridos os 16 anos de idade e non exceder aquela de xubilación forzosa

- Non padecer enfermidade ou defecto físico que impida o desenvolvemento das funcións

- Non estar afectados por motivos de incompatibilidade

- Estar en posesión da titulación de Técnico Superior en Xestión Forestal ou equivalente 

- Ser desempregado inscrio no Servizo Público de Emprego de Galicia 

- Non ter sido contratadas por un período igual ou superior a nove meses con cargo ás axudas concedidas no ano 2021. 

 

Presentación de solicitudes

Unha vez mantida a primeira xuntanza coas persoas candidatas, inscritas no Servizo Público de Emprego, as persoas interesadas terán un prazo de cinco días hábiles para presentar as instancias e documentación no Rexistro Xeral do concello de Boiro ou na sede electrónica. 

 

Convocatoria pública - Xuíz de Paz titular

O Concello de Boiro realiza unha convocatoria pública para a elección de Xuíz de Paz titular no municipio. 

O Boletín Oficial da Provincia - BOP núm. 73 do 19 de abril de 2022 publica o anuncio da convocatoria. 

As bases están a disposición das persoas interesadas no taboeiro de anuncios, portal de transparencia e poden consultarse aqui

Publicada a resolución provisional de persoas admitidas e excluídas (06/05/2022), que pode consultarse aqui

O prazo de presentación de alegacións é de cinco días hábiles

 

Requisitos das persoas aspirantes

- Residir no municipio de Boiro 

- Ter a nacionalidade española 

- Maioría de idade

- Requisitos para o ingreso na carreira xudicial (establecidos na Lei Orgánica 6/1985 do 1 de xuño)

- Non estar incurso en causas de incompatibilidade ou incapacidade

Proceso selectivo: socorristas 2022

O Concello de Boiro realiza un proceso selectivo para a contratación de socorristas acuáticos en espazos naturais para a cobertura, con carácter laboral temporal, de 15 socorristas acuáticos.

O sistema de acceso será mediante oposición libre e os contratos de traballo formalizaranse baixo a modalidade contractual temporal indicada para este tipo de programas. 

Para participar deste proceso selectivo, as persoas aspirantes deberán inscribirse como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia

 

Requisitos das persoas candidatas

- Pertencer a calquera dos Estados asinantes da Unión Europea, con coñecementos suficientes de lingua castelá e/ou galega. 

- Ter cumpridos os 16 anos de idade e non exceder aquela de xubilación forzosa

- Non padecer enfermidade ou defecto físico que impida o desenvolvemento das funcións

- Non estar afectados por motivos de incompatibilidade

- Non ter sido despedido mediante expediente disciplinario 

- Estar en posesión de, como mínimo, a titulación do graduado en educación secundaria obrigatoria

- Estar inscrito no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos da Comunidade Autónoma de Galicia 

- Ser desempregado inscrio no Servizo Público de Emprego de Galicia 

 

Presentación de solicitudes

Unha vez mantida a primeira xuntanza coas persoas candidatas, inscritas no Servizo Público de Emprego, as persoas interesadas terán un prazo de cinco días hábiles para presentar as instancias e documentación no Rexistro Xeral do concello de Boiro ou na sede electrónica. 

Proceso selectivo: auxiliares Policía Local 2022

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a contratación de cinco auxiliares de Policía Local na modalidade de persoal laboral temporal por un período de seis meses.

O Boletín Oficial da Provincia núm. 70 do 12 de abril de 2022 publica as bases da convocatoria, que se poden descargar aqui

Publicada a relación provisional de persoas admitidas e excluídas (02/05/2022), que pode consultarse aqui.

Publicada a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas (19/05/2022), que pode consultarse aqui

Publicada a corrección de erros de persoas admitidas e excluídas (24/05/2022), que pode consultarse aqui

Publicados os resultados das probas (26/08/2022), que poden consultarse aqui

O trubunal acorda un prazo de tres días para posibles alegacións. 

 

Forma e presentación de instancias

As solicitudes formalizaranse a través do Rexistro Xeral do Concello de Boiro, aberto de luns a venres en horario de 9.00 a 13.30 horas ou a través da sede electrónica. 

Documentación requirida: 

- Instancia de solicitude (ANEXO) 

- DNI 

- Certificado médico nos termos sinalados nas bases

- Certificado de estudos de lingua galega (Celga 3 ou equivalente) 

 

Requisitos das persoas aspirantes

- Estar en posesión do título en educación secundaria obrigatoria (ou equivalente)

- Estatura mínima de 1,65 para os homes e 1,60 para as mulleres 

- Certificado médico que faga constar que reúne as condicións físicas e sanitarias para as probas físicas 

- Cumprir os requisitos esixibles para o acceso ao sistema público de emprego

|