Resolución inicial admitidos e excluidos proceso selectivo arquitecto

Resultando que por acordo da Xunta de Goberno Local de data de 20/02/2018, aprobáronse as bases que rexen o proceso selectivo para a provisión dunha praza de arquitecto en chamamento interino e creación de bolsa de emprego.

Resultando que o anuncio da convocatoria foi publicado no Boletón Oficial da Provincia da Coruña número 40 en data de 27/02/2018 así coma no taboleiro municipal de anuncios e na páxina web do Concello www.boiro .gal


Resultando que transcorrido o prazo de dez (10) días hábiles establecido para a presentación de instancias solicitando tomar parte no proceso selectivo, que rematou o pasado 13/03/2018, presentáronse un total de 46 solicitudes.


Considerando o establecido nos artigos 97 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e 12 do Decreto 95/1991, de 20 de marzo, polo que se aproba o regulamento de selección do persoal ó servizo da Administración Autonómica de Galicia.
 

 

|