Consulta pública: Regulamento municipal de animais domésticos e animais salvaxes en catividade

O pleno da coorporación do Concello de Boiro aprobou, de xeito inicial, unha modificación do Regulamento municipal de animais domésticos e salvaxes en catividade. 

A modifiación do regulamento sométese agora a un período de exposición pública de 30 días hábiles, a contar desde o día da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para a presentación de reclamacións e/ou alegacións. 

 

 

Consulta pública: Ordenanza de Circulación do Concello de Boiro

Boiro, 28 de xullo de 2020

O Concello de Boiro atópase inmerso nun proceso de elaboración dunha nova regulación relativa á Ordenanza de Circulación e que conta cun borrador inicial do texto da futura ordenanza que  se publica para a súa consulta pública.

Sometese a consulta pública o borrador da próxima Ordenanza de Circulación do Concello de Boiro durante un prazo de 10 días hábiles dende a data de publicación do documento. 

Data de publicación do documento 28/07/2020

Borrador da ORDENANZA DE CIRCULACIÓN DO CONCELLO DE BOIRO

 

 

 

 

BANDO INFORMATIVO | Uso obrigatorio de máscaras de protección

O Diario Oficial de Galicia publicou un decreto que regula a obrigatoriedade do uso de máscaras de protección nos seguintes supostos: 

- Sempre que se transite ou se estea en movemento pola vía pública e en espazos ao aire libre e, pola concorrencia doutras persoas, non se poida garantir en todo momento, atendidos o numero de persoas e condicións do lugar, o mantemento da distancia de seguridade. 

- Sempre que se estea en espazos pechados de uso público ou que se encontren abertos ao público e se poida concorrer no mesmo espazo con outras persoas usuarias. Exceptúanse os supostos en que se poida permanecer sentado se por parte da persoa titular do espazo se adoptan medidas que garantan en todo momento o mantemento da distancia de seguridade interpersoal entre as persoas usuarias. 

- O tipo de máscara que se debe empregar non deberá estar provista de válvula exhalatoria, agás nos usos profesionais para os que este tipo de máscara poida estar recomendada. 

 

O Concello de Boiro informa da obrigatoriedade do uso de máscara de protección en todas as dependencias municipais, sobre todo no Mercado Municipal. 

Pleno ordinario do 23 de xullo de 2020

O Concello de Boiro celebra o vindeiro 23 de xullo sesión plenaria ordinaria no salón de plenos da Casa Consistorial de Boiro.

A orde do día da sesión é a seguinte: 

1. Aprobación, se procede das actas das sesións plenarias do 17/06/2020 e do 18/06/2020

2. Toma de posesión da concelleira Dª. Paula García Alcalde. 

3. Convenio entre o Ministerio del Interior, a través da Secretaría General de Instituciones Penitenciarias e o Concello de Boiro para o cumprimento das penas de traballo en beneficio da comunidade (TBC) 

4. Modificación do regulamento municipal de animais domésticos e animais salvaxes en catividade. 

5. Moción do grupo municipal Ciudadanos en relación á fenda dixital

6. Moción do grupo muicipal IC Boiro relativa á instalación de placas solares en edificios públicos. 

 

A sesión plenaria pode visualizarse a través da canle de YouTube do Concello de Boiro. 

https://www.youtube.com/channel/UCHnGizRDM_iYvYr40iYS10w

Descargas:
Download this file (20200720_Resolución_DECRETO 2020-0505 [Decreto da convocatoria].pdf)Orde do día

Pleno Ordinario xuño do Concello de Boiro

O Concello de Boiro celebra este xoves, 18 de xuño, a Sesión Plenaria Ordinaria correspondente ao mes de xuño. 

A orde do día é a seguinte: 

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión plenaria anterior

2. Datación de conta da renuncia á súa acta de concelleiro de D. Benigno Miguel González Bermúdez. 

3. Actualización convenio Atriga

4. Aprobación do Plan Económico Financieiro do Concello de Boiro 2020-2021

5. Modificación da ordenanza fiscal nº5, reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público local con mesas, cadeiras, tribunas, taboados, quioscos e outros elementos análogos con finalidade lucrativa

6. Moción presentada polo grupo municipal do BNG sobre a adopción de medidas para suprimir prazas de aparcadoiro que dificultan a visibilidade dos peóns ao cruzar na Av. da Constitución. 

 

A sesión plenaria poderase seguir en directo a través da canle de YouTube do Concello de Boiro 

https://www.youtube.com/watch?v=rXcP5NFEmAY&feature=youtu.be

|