Estabilización de emprego temporal da oferta de emprego público extraordinaria 2022 do Concello de Boiro

O Concello de Boiro realiza a convocatoria para a estabilización de emprego temporal da oferta de emprego público extraordinaria 2022.

O BOP núm. 238 do 19 de decembro de 2022 publica as bases xerais e específicas que regulan a convocatoria dos procesos selectivos de estabilización de persoal laboral polo sistema excepcional de concurso-oposición para a reducción da temporalidade no emprego público no Concello de Boiro. As beses xerais e específicas poden descargarse AQUI

O BOE núm. 311 do 28 de decembro de 2022 publica a convocatoria. 

O DOG núm. 8 do xoves 8 de xaneiro de 2023 publica o anuncio da convocatoria. 

O BOP núm. 93 do 18 de maio de 2023 publica a aprobación da relación de persoas aprobadas e propostas para a súa contratación, que se pode consultar aqui

 

 

Prazo e presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes para participar deste proceso selectivo será de 20 días hábiles a contar dende o día seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial do Estado. 

 

Requisitos xerais das persoas aspirantes 

- Ter a nacionalidade española

- Posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas que sexan necesarias para o desempeño das correspondentes funcións e tarefas. 

- Ter cumpridos os dezaseis anos e non exceder a idade máxima de xubilación. 

- Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do exercicio de ningunha Administración pública. 

- Posuír a titulación esixida nas bases específicas de cada convocatoria. 

*cada convocatoria conta cuns requisitos específicos. 

 

Consulta AQUI as convocatorias específicas de cada proceso.

 

 

|