Proceso selectivo: persoal docente e directivo Obradoiro de Emprego en xestión forestal 2023-2024

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a selección do persoal docente e directivo para o Obradoiro de Emprego medioambiental Torre Goiáns III - Boiro que se vai levar a cabo no curso 2023-2024. 

O BOP núm. 207 do 30 de outubro de 2023 publica as bases da convocatoria, que se poden consultar AQUI

 

1. Director/a

Publicada a relación final de persoas admitidas (09/11/2023), que se pode consultar aqui

Publicada a acta de valoración da entrevista (16/11/2023), que se pode consultar aqui

Publicada a acta de valoración de méritos (16/11/2023), que se pode consultar aqui

Publicada a proposta de contratación (21/11/2023), que se pode consultar aqui

 

2. Mestre instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes 

Publicada a relación final de persoas admitidas (09/11/2023), que se pode consultar aqui

Publicada a acta de valoración da entrevista (16/11/2023), que se pode consultar aqui

Publicada a acta de valoración de méritos (16/11/2023), que se pode consultar aqui

Publicada a proposta de contratación (21/11/2023), que se pode consultar aqui

  

3. Mestre repoboacións forestais e tratamentos silvícolas 

Publicada a relación final de persoas admitidas (09/11/2023), que se pode consultar aqui

Publicada a acta de valoración da entrevista (16/11/2023), que se pode consultar aqui

Publicada a acta de valoración de méritos (16/11/2023), que se pode consultar aqui.

Publicada a proposta de contratación (21/11/2023), que se pode consultar aqui.  

 

4. Mestre educación básica 

Publicada a relación inicial de persoas admitidas e exlcluídas (09/11/2023), que se pode consultar aqui

Publicada a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas (13/11/2023), que se pode consultar aqui

Publicada a acta de valoración da entrevista (16/11/2023), que se pode consultar aqui

Publicada a acta de valoración de méritos (16/11/2023), que se pode consultar aqui

Publicada a proposta de contratación (21/11/2023), que se pode consultar aqui.  

 

5. Técnico/a forestal  

Publicada a relación final de persoas admitidas (09/11/2023), que se pode consultar aqui

Publicada a acta de valoración da entrevista (16/11/2023), que se pode consultar aqui

Publicada a acta de valoración de méritos (16/11/2023), que se pode consultar aqui

Publicada a proposta de contratación (21/11/2023), que se pode consultar aqui.  

 

 

Requisitos xerais 

- Ter a nacionalidade española. 

- Non padecer enfermidade ou defecto físico que impida o desempeño das funcións propias do posto de traballo. 

- Non ter sido despedido mediante expediente disciplinario de ningunha administración pública. 

- Non incorrer en causa de incompatibilidade ou incapacidade. 

 

Requisitos específicos 

  • Director/a 

- Estar en posesión do título universitario de grao. 

- Experiencia mínima de 6 meses en tarefas de dirección. 

- Posuír un título acreditativo do nivel de coñecemento de lingua galega CELGA 4. 

- Permiso de conducir B. 

  • Mestre/a para a especialidade de instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes

- Titulación: 

· Enxeñeiro Agrónomo ou Enxeñeiro de Montes 

· Licenciado en Bioloxía

· Licenciado en Ciencias Ambientais

· Enxeñeiro Técnico Agrícola ou Forestal 

· Técnico Superior en Xestión e organización dos Recursos Naturais e Paisaxisticas 

· Certificado de profesionalidade de nivel 3 da familia profesional de Agraria na área profesional de xardinería. 

- Posuír un título acreditativo do nivel de coñecemento de lingua galega CELGA 4. 

- Permiso de conducir B. 

- Estar en posesión do certificado profesional de habilitación para a docencia. 

 

  • Mestre/a para a especialidade de repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

- Titulación: 

· Licenciado, enxeñeiro, arquitecto ou o título de grao correspondente ou outros títulos equivalentes. 

· Diplomado, enxeñeiro técnico, arquitecto técnico ou o título de grao correspondente ou outros títulos equivalentes. 

· Técnico Superior da familia profesional Agraria.

· Certificado de profesionalidade de nivel 3 da familia profesional de Forestal da familia profesional Agraria.  

- Posuír un título acreditativo do nivel de coñecemento de lingua galega CELGA 4. 

- Permiso de conducir B. 

- Estar en posesión do certificado profesional de habilitación para a docencia. 

 

  • Titor/a e mestre/a de educación básica 

- Titulación universitaria de licenciatura ou grao en pedagoxía, psicopedagoxía ou psicoloxía. 

- Experiencia mínima de 6 meses en tarefas de titoría e/ou docencia. 

- Posuír un título acreditativo do nivel de coñecemento de lingua galega CELGA 4. 

 

  • Técnico/a forestal 

- Titulación de Ciclo formativo grao medio en aproveitamento e conservación do medio natural. 

- Experiencia profesional mínima de 6 meses. 

- Posuír un título acreditativo do nivel de coñecemento de lingua galega CELGA 4

- Permiso de conducir B. 

 

Prazo e presentación de solicitudes 

As persoas interesadas en formar parte deste proceso deberán presentar as súas instancias (dispoñibles nesta páxina) no Rexistro Xeral ou sede electrónica do Concello de Boiro, acompañadas da documentación acreditativa de cumprir cos requisitos para o posto.

O prazo de presentación de solicitudes será de cinco (5) días naturais, a contar dende o día seguinte ao da publicación das bases. 

 

Descargas:
Download this file (1.1 Director. Relación final persoas admitidas e excluídas (09-11-2023).pdf)1.1 Director. Relación final persoas admitidas e excluídas (09-11-2023).pdf
Download this file (1.2. Director. Acta valoración entrevista (16-11-2023).pdf)1.2. Director. Acta valoración entrevista (16-11-2023).pdf
Download this file (1.3. Director. Acta valoración méritos (16-11-2023).pdf)1.3. Director. Acta valoración méritos (16-11-2023).pdf
Download this file (1.4. Director. Proposta contratación (21-11-2023).pdf)1.4. Director. Proposta contratación (21-11-2023).pdf
Download this file (2.1. Mestre xardíns. Relación final persoas admitidas e excluídas (09-11-2023).pdf)2.1. Mestre xardíns. Relación final persoas admitidas e excluídas (09-11-2023).pdf
Download this file (2.2. Mestre xardíns. Acta valoración entrevista (16-11-2023).pdf)2.2. Mestre xardíns. Acta valoración entrevista (16-11-2023).pdf
Download this file (2.3. Mestre xardins. Acta valoración méritos (16-11-2023).pdf)2.3. Mestre xardins. Acta valoración méritos (16-11-2023).pdf
Download this file (2.4. Mestre xardíns. Proposta contratación (21-11-2023).pdf)2.4. Mestre xardíns. Proposta contratación (21-11-2023).pdf
Download this file (3.1. Mestre repoboacións forestais. Relación final persoas admitidas e excluídas (09-11-2023).pdf)3.1. Mestre repoboacións forestais. Relación final persoas admitidas e excluídas (09-11-2023).pdf
Download this file (3.2. Mestre forestal. Acta valoración entrevista (16-11-2023).pdf)3.2. Mestre forestal. Acta valoración entrevista (16-11-2023).pdf
Download this file (3.3. Mestre forestal. Acta valoración méritos (16-11-2023).pdf)3.3. Mestre forestal. Acta valoración méritos (16-11-2023).pdf
Download this file (3.4. Mestre forestal. Proposta contratación (21-11-2023).pdf)3.4. Mestre forestal. Proposta contratación (21-11-2023).pdf
Download this file (4.1.  Titor_a. Relación inicial de persoas admitidas e excluidas (09-11-2023).pdf)4.1. Titor_a. Relación inicial de persoas admitidas e excluidas (09-11-2023).pdf
Download this file (4.2. Relación final de admitidas e excluidas - titora obradoiro (13-11-2023).pdf)4.2. Relación final de admitidas e excluidas - titora obradoiro (13-11-2023).pdf
Download this file (4.3. Titor. Acta valoración entrevista (16-11-2023).pdf)4.3. Titor. Acta valoración entrevista (16-11-2023).pdf
Download this file (4.4. Titor. Acta valoración méritos (16-11-2023).pdf)4.4. Titor. Acta valoración méritos (16-11-2023).pdf
Download this file (4.5. Titor. Proposta contratación (21-11-2023).pdf)4.5. Titor. Proposta contratación (21-11-2023).pdf
Download this file (5.1. Técnico forestal. Relación final persoas admitidas e excluídas (09-11-2023).pdf)5.1. Técnico forestal. Relación final persoas admitidas e excluídas (09-11-2023).pdf
Download this file (5.2. Técnico Xardíns. Avta valoración entrevista (16-11-2023).pdf)5.2. Técnico Xardíns. Avta valoración entrevista (16-11-2023).pdf
Download this file (5.3. Técnico Xardíns. Avta valoración méritos (16-11-2023).pdf)5.3. Técnico Xardíns. Avta valoración méritos (16-11-2023).pdf
Download this file (5.4. Técnico forestal. Proposta contratación (21-11-2023).pdf)5.4. Técnico forestal. Proposta contratación (21-11-2023).pdf
Download this file (BASES. Procesos selectivos persoal docente Obradoiro Emprego 2023-2024.pdf)BASES. Procesos selectivos persoal docente Obradoiro Emprego 2023-2024.pdf
Download this file (instancia director_a.doc)instancia director_a.doc
Download this file (instancia mestre repoboacions.doc)instancia mestre repoboacions.doc
Download this file (instancia mestre xardineria.doc)instancia mestre xardineria.doc
Download this file (instancia tecnico_a forestal.doc)instancia tecnico_a forestal.doc
Download this file (instancia titor_a.doc)instancia titor_a.doc
|