Proceso selectivo: axentes de igualdade

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a confección dunha bolsa de emprego temporal de axentes de igualdade (subgrupo A2). 

O sistema de acceso será mediante concurso- oposición libre e os contratos de traballo formalizaranse baixo a modalidade contractual temporal correspondente segundo se necesite no momento de realizar a contratación. 

O BOP núm. 118 do 22 de xuño de 2022 publica as bases da convocatoria. 

Publicada a relación provisional de persoas admitidas e excluídas (18/07/2022), que pode consultarse aqui

Publicada a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas (02/08/2022), que pode consultarse aqui

Publicadas as puntuacións provisionais das probas (05/08/2022), que se poden consultar aqui

O prazo de alegacións é de DOUS DÍAS HÁBILES a contar dende o día seguinte ao da publicación dos resultados. 

 

Presentación de solicitudes

As persoas que desexen tomar parte deste proceso deben presentar a documentación requirida nas bases no Rexistro Xeral do Concello de Boiro, aberto de luns a venres de 9.00 a 13.30 horas, ou da sede electrónica. 

O prazo de presentación de solicitudes é de DEZ DÍAS HÁBILES a contar dende o día seguinte ao da publicación das bases no BOP. 

 

Requisitos das persoas candidatas

- Ter a nacionalidade española ou algunha outra que permita o acceso ao emprego público. 

- Ter cumpridos os 16 anos e non exceder a idade de xubilación forzosa. 

- Non padecer enfermidade ou defecto físico ou psíquico que impida o desenvolvemento das funcións propias do posto de traballo. 

- Non atoparse incurso en causas de incompatibilidade. 

- Non ser despedido mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha administración pública. 

- Estar en posesión dunha das seguintes titulacións universitarias ou equivalentes: grao, licenciatura ou diplomatura en igualdade, socioloxía, psicoloxía, dereito, ciencias políticas e da administración, psicopedagoxía ou pedagoxía, traballo social, educación social ou equivalente da área das ciencias sociais e xurídicas. 

 

 

Proceso selectivo: persoal de museos

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a confección dunha bolsa de emprego temporal de persoal técnico para a atención de museos e centros museísticos. 

O sistema de acceso será mediante concurso- oposición libre e os contatos de traballo formalizaranse baixo a modalidade contactual temporal correspondente segundo se necesite no momento de realizar a contratación. 

O Boletín Oficial da Provincia núm. 115 do venres 17 de xuño de 2022 publica as bases da convocatoria. 

Publicada a relación provisional de persoas admitidas e excluídas (12/07/2022), que pode consultarse aqui

Publicada a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas (16/07/2022), que pode consultarse aqui

Publicados os resultados provisionais das probas (22/07/2022), que poden consultarse aqui

Publicados os resultados definitivos das probas e proposta de contratación (04/08/2022), que poden consultase aqui

Publicada a proposta de contratación (11/08/2022), que pode consultarse aqui

 

Presentación de solicitudes

As persoas interesadas en formar parte deste proceso deben presentar a documentación no Rexistro Xeral do Concello de Boiro, aberto de luns a venres en horario de 9.00 a 13.30 horas, ou a través da sede electrónica. 

O prazo para a presentación de solicitudes é de CINCO DÍAS HÁBILES a contar dende o día seguinte ao da publicación no BOP. 

Requisitos das persoas candidatas

- Ter a nacionalidade española ou algunha outra que permita o acceso ao emprego público. 

- Ter cumpridos os 16 anos e non exceder aquela de xubilación forzosa por idade.

- Non padecer enfermidade ou defecto físico ou psíquico que impida o desenvolvemento das funcións propias do posto de traballo. 

- Non atoparse incurso en causas de incompatibilidade ou incapacidade. 

- Non ter sido despedido mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha administación pública. 

- Estar en posesión dunha das seguintes titulacións universitarias ou equivalente: Grao, Licenciatura, Diplomatura, master ou posgrao relacionado coa campos da xestión cultural, patrimonio cultural, de museos ou turística. 

 

Proceso selectivo: técnicos/as de Turismo 2022

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a confección dunha bolsa de emprego temporal de técnicos/as de Turismo (subgrupo A2). 

O Concello de Boiro recibe da Deputación da Coruña unha subvención para o financiamento do gasto de persoal das oficinas de turismo no 2022 por importe de 18.896,68€. 

O sistema de acceso será mediante concurso- oposición libre e os contratos de traballo formalizaranse baixo a modalidade contractual temporal correspondente segundo se necesite no momento de realizar a contratación. 

O BOP núm. 102 do 31 de maio de 2022 publica as bases da convocatoria. 

Publicada a relación inicial de persoas admitidas e excluídas (17/06/2022), que pode consultarse aqui

Publicada a relación defiitiva de persoas admitidase excluídas (08/07/2022), que pode consultarse aqui

Publicados os resultados provisionais dos exercicios (15/07/2022), que poden consultarse aqui

Publicados os resultados definitivos e proposta de contratación (21/07/2022), que poden consultarse aqui. 

 

Prazo e presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, a contar dende o día seguinte ao da publicación das bases no BOP. 

As solicitudes deben presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Boiro, aberto de luns a venres en horario de 9.00 a 13.30 horas, ou na sede electrónica. 

 

Requisitos das persoas candidatas 

- Ter a nacionalidade española ou algunha que permita o acceso ao emprego público 

- Ter cumpridos os 16 anos e non exercer aquela para a xubilación forzosa

- Non padecer enfermidade ou defecto físico ou psíquico que impida o desenvolvemento das funcións propias do posto de traballo 

- Non atoparse incurso en causas de incompatibilidade ou incapacidade

- Non ser despedido mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha administración pública 

- Estar en posesión de algunha das seguintes titulacións:

  • Técnico en Empresas e Actividades Turísticas ou equivalente 
  • Grao ou diplomatura en Turismo ou equivalente 
  • Doble grao en Ciencias Empresariais e Turismo 
  • Grao ou licenciatura en Historia da Arte
  • Grao ou licenciatura en Humanidades 
  • Grao ou licenciatura en Xeografía e Ordenación do Territorio
  • Grao ou licenciatura en Historia 

Proceso selectivo: animadores/as socioculturais

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a confección dunha bolsa de emprego temporal de animadores/as socioculturais. 

O sistema de acceso será mediante concurso-oposición libre e os nomeamentos realizaranse como funcionario interino. 

O BOP núm. 105 do 3 de xuño publica as bases da convocatoria. 

Publicada a relación provisional de persoas admitidas e excluídas (15/06/2022), que pode consultarse aqui

Publicada a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas (07/07/2022), que pode consultarse aqui

Publicadas as puntuacións provisionais do exame (14/07/2022), que poden consultarse aqui

Publicadas as puntuacións definitivas (22/07/2022), que poden consultarse aqui

 

Prazo e presentación de solicitudes

Cinco días hábiles a contar dende o día seguinte ao da publicación das bases no BOP. 

No Rexistro Xeral do Concello de Boiro, aberto de luns a venres de 9.00 a 13.30 horas, ou na sede electrónica. 

 

Requisitos das persoas candidatas 

- Ter a nacionalidade española ou algunha outra que permita o acceos ao emprego público. 

- Ter cumpridos os 16 anos e non exceder a de xubilación forzosa. 

- Non padecer enfermidade ou defecto físico ou psíquico que impida o desenvolvemento das funcións propias do posto de traballo. 

- Non atoparse incurso en causas de incompatibilidade ou incapacidade. 

- Non ser despedido mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha administración pública. 

- Estar en posesión do título de Técnico Superior en Animación Sociocultural ou equivalente. 

 

 

Proceso selectivo: peón forestal 2022

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a contratación dun peón forestal en modalidade de persoal laboral temporal, durante 9 meses. 

A Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Emprego e Igualdade concedeu ao Concello de Boiro unha subvención para o fomento de emprego no medio rural por importe de 28.750 euros para a realización do servizo de "Valoración forestal das franxas secundarias de prevención de incendios con frondosas autóctonas na parroquia de Boiro". 

O sistema de acceso será mediante oposición libre e o contrato de traballo formalizarase baixo a modalidade contractual laboral temporal. 

Para participar deste proceso selectivo, as persoas aspirantes deberán inscribirse como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia

Publicada a relación inicial de persoas admitidas e excluidas (06/08/2022), que pode consultarse aqui

Publicada a relación definitiva de persoas admitidas e excluidas (08/06/2022), que pode consultarse aqui

Publicadas as puntuacións provisionais da fase de oposición (09/06/2022), que poden consultarse aqui

Publicadas as puntuacións definitivas e proposta de contratación de peón forestal (13/06/2022), que poden consultase aqui

 

Requisitos das persoas aspirantes 

- Ter a nacionalidade española ou algunha outra que permita o acceso ao emprego público. 

- Non atoparse incurso en causas de incompatibilidade

- Non ser despedido mediante expediente disciplinario

- Ter cumpridos os 16 anos

- Posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas para o desempeño das funcións

- Estar en posesión do certificado de escolaridade, estudos primarios ou equivalente 

- Non ter sido contratadas por un período igual ou superior a nova meses con cargo ás axudas concedidas no ano 2021

 

Presentación de solicitudes

Unha vez mantida a primeira xuntanza coas persoas candidatas, inscritas no Servizo Público de Emprego, as persoas interesadas terán un prazo de cinco días hábiles para presentar as instancias e documentación no Rexistro Xeral do concello de Boiro ou na sede electrónica. 

 

|